نوآوری (Innovation) و ریسک پذیری (Risk Appetite) دو مولفه اصلی در اقتصاد جهانی است که البته لازمه یک اقتصاد باز و رقابت پذیر برای بقاء در محیط پویای جهانی است که با متغییرهای متعدد خود بر میزان سرمایه و انباشت آن و رشد یک بنگاه اقتصادی به طور مستقیم در ارتباطی تنگا تنگ است. این دو مولفه که برگرفته از اقتصاد مکتب اتریش است از اصول بنیادین این مکتب به حساب می آید. این نظریه بعد از شکست کامل سوسیالیسم واقعی و بعد از بحران کینزی مطرح شد. از منظر اتریشی ها اقتصاد منظومه ای نظری است که با فرایندهای تعامل اجتماعی مواجه است فرایندهایی که در میزان هماهنگی شان بسته به میزان هوشیاری کنشگران در کارآفرینی تفاوت دارند. نظریه اقتصاد اتریشی نظریه ای از کنش انسانی است که در یک فرایند پویا قابل درک است. این نظریه یک نظریه ذهنیت گراست که به کارآفرینی خلاق تاکید می کند و مفهوم رقابت را در رقابتی کارآفرینانه تعریف می کند. در این مکتب فردی که مسئولیت پیش بینی را عهده دار است یک کارآفرین است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)