به سید علی خامنه ای می گویند که کشورها یک نماد عدالت دارند، در برخی کشورها فرشته عدالت، در برخی دیگر ترازوی عدالت وجود دارد، انوشیروان دادگر زنجیر عدالت آویزان می کرد، برای جمهوری اسلامی چه نماد عدالتی در نظر بگیریم؟

خامنه ای میگوید، فرشته و ترازوی عدالت غربی است، آویزان کردن زنجیر عدالت هم اسلامی نیست. شما ها بر سر در دادگستری ها طناب عدالت آویزان کنید، تا دشمن بداند که اسلام در اجرای عدالت با کسی شوخی ندارد.

از آن وقت بود که به هنگام اعدام به عوض گلوله از طناب دار استفاده کردند. در زمان خمینی به هنگام تحویل جسد از خانواده اعدامی حق تیر می گرفتند، در زمان خامنه ای به برکت طناب اعدام رایگان شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)