وزیر اطلاعات
آقای محمود علوی

سلام

همانطور که اطلاع دارید؛ توسط وزارت اطلاعات میکروچیپ ایمپلنتها یا فرستنده – گیرنده های بسیار ریزی بدون اطلاع و اجازه اینجانب در سر و مغزم کار گذاشته شده است که توسط آنها اینجانب را تحت شنود و دید؛ کنترل و مراقبت؛ شکنجه الکترونیک و سوءقصدهای الکترونیک با ارسال امواج و سیگنالها از راه دور قرار داده است.
اخیرا” ماموران و مزدوران آن وزارتخانه با سوءاستفاده از آنچه از طریق این فرستنده – گیرنده های بسیار ریز یا میکروچیپ ایمپلنتها ضبط می کنند؛ گفتگوهای جعلی توسط این تکنولوژی سری و کامپیوتر ایجاد نموده و در این گفتگوهای جعلی همه دروغها و برچسبهای بر علیه اینجانب را ظاهرا” از زبان خودم بطور ناجوانمردانه و به دروغ به اینجانب نسبت می دهند و سپس با ارائه دادن آنها به مقامات و پلیس و اداره مهاجرت هلند سعی در ایجاد مشکلات گوناگون برای اینجانب دارند.
با توجه به اینکه این اعمال کاملا” خودسرانه و غیر انسانی می باشند؛ مسئولیت هر مشکلی که ماموران و مزدوران یاد شده برای اینجانب ایجاد کنند بر عهده شخص شما بعنوان مسئول آن وزارتخانه خواهد بود.

پاینده ایران

مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

لینک مقاله علمی ترجمه شده در مورد میکروچیپ ایمپلنتها؛ کنترل ذهن و سایبرنتیک