سوال وابهام این نیست که رئیسی حکم قتل داده است یانه، سوال اصلی این است چرا رئیسی به صحنه می آید و حکم قتل دادن درسال ۶۷ را  انکارمی کند؟. پاسخ به این سوال،  فلاکت رئیسی وقاتل ۶۷ و دررأس آنها رژیم وخامنه ای را درآئینه انتخابات پیش روی دومجلس شورا وخبرگان درسال ۹۸ بنمایش می گذارد.

اینکه رئیسی یکی ازچهارتن اعضای هیأت مرگ وقتل عام ۶۷ بوده است نیازی به بحث وگفتگو واثبات واستدلال نیست. زندانیان دهه ۶۰ وجان بدربردگان قتل عام ۶۷ چه درخارج ودرداخل ایران، شاهدین حضوراودردرهیأت مرگ دراوین وگوهردشت هستند. دریک دادگاه ومحاکمه بین المللی تنها ازروی چشمانمان، قاتلان وجنایاتشان را بازخواهند شناخت. تمام زندانیان اهل کرج که درگوهردشت حلق آویز شدند وتعداد بسیاری ازآنها ازهمبندیان من درسال ۶۷درگوهردشت که سالهای ۱۳۶۱ تا۴-۱۳۶۳ درسلولهای انفرادی بودند. رئیسی تک به تک این افراد وپرونده آنها را می شناخت، و نفرتعیین کننده ومؤثر درحکم قتل زندانیان کرج را داشت. تنها درزندان گوهردشت نزدیک به ۷۰۰تن توسط همین رئیسی وهیأت مرگ بدارآویخته شدند.

نوارصوتی دیداراعضای هیئت مرگ درجلسه مردادماه ۶۷ با آقای منتظری که درآن زمان قائم مقام خمینی بود وصدای رئیسی دراین دیداروسخنان اعضای هیأت واینکه حکم قتل باتأیید هرچهارتن صورت می گرفت وتأکید آقای منتظری براینکه اعدام های سال ۱۳۶۷ را «جنایت» می داند و به آنها هشدارمی دهد:«بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند… وخمینی رابعنوان  یک چهره خونریز، سفاک وفتاک قضاوت می کنند!.» اسناد انکارناپذیر براین عضو جنایکارهیأت مرگ وقتلعام۶۷ است.

رئیسی درمصاحبه کوتاه با خبرگزاری فارس۲۱ آذر۹۷ درسخنانی کوتاه نه تنها درباره خود بلکه درباره حکم خمینی نیزآشکارا به دروغ وتحریف دست می زند. درحالیکه اسناد پیام خمینی در قتل عام ۶۷ کاملا واضح ومشخص است.

لینک رادیو زمانه:

https://www.radiozamaneh.com/424320

برای مشاهده کامل مطلب اینجا را کلیک نمائید 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)