جایگاه ممتاز حزب مردم بلوچستان
در این عصر سایبر سپیس (Sabre Space) که اطلاعات با سرعت نور حرکت میکند٬ جھانیان به زندگى٬ استاندارد زندگى ٬ نجات جان انسانھا و حیوانات٬ حقوق بشر در سراسر دنیا اھمیت میدھند٬ زمانى که انترنت٬ جھان را تبدیل به
یک دھکدہ کوچک از آدمیان کردن است٬ زمانى که یک اروپایى از اروپا در درد و رنج یک انسان بیگناہ در دارفور شریک میشود و به کمک این انسان دردمند میشتابد و به دولت سودان اعتراض میکند٬ زمانى که انسانھا به زندگى و حقوق حیوانات به اندازہ زندگى و حقوق انسان اھمیت میدھند٬ زمانى که ۵٠٠ نفر از اروپا براى نجات جان یک خرس پاندا به چین سفر میکنند٬ زمانى کهخود ایرانیان ما بھ جمع ھمین فعالان حقوق حیوانات میپوندند کھ جان حیوانات را نجات دھند٬ زمانى که اپوزیسیون خارج از کشور به خاطر پوشاندن سر یک دختر ایرانی
بدست نیروى انتظامى روزھا و ھفته ھا در رادیو٬ تلویزیون٬ به آن اعتراض میکنند ٬ زمانى که وب سایت بعد از وب سایت٬ رادیو بعد از رادیو٬ تلویزیون بعد از تلویزیون براى ھفته ھا و ماہ ھا به رفتار دولت ایران با عراقیھا اعتراض میکنند٬ ٬ جاى بسى تأسف است که اپوزیسیون خارج از کشور و اصلاح طلبان حکومتى که خود را حامى حقوق انسان و انسان ایرانى میدانند٬ در بارہ کشتار مردم بیگناہ و فقیر بلوچ سکوت اختیار کردہ اند٬ ھیچ گروہ و سازمان فعال سیاسى ایرانى این کشتار را محکوم نکردہ ست.
معاونت اقوام نمایشی دولت روحانی که حقوق شهروندی را سند افتخار خود می داند کجاست. تا کجا فعالین بلوچ باید قربانی ندانم کاری احزاب داخلی شوند.
اینجاست که جایگاه یک ساختار وتشکیات منسجم با رهبری شورای فعال در  جایگاه بین الملل که امثال استاد ناصر بلیده ای , رحیم بندویی و فعالین زن  توانسته اند جایگاه ممتازی را به شخصیت زنان بلوچ بدهند . حس می شود. براستی که بلوچستان غربی را باید در دو  برهه زمانی فعالین مدنی و  قبل از آن بررسی کرد .

کانون هوادرای مردمی حزب مردم بلوچستان به انتخاب مجدد استاد ناصر بلیده ای درسازمانی با بیش از ۴۰عضو که با هدف احقاق حقوق بلوچستان غربی و احیاء ساختارهای جغرافیای سرزمین اشغال شده افتخار می کند و این گام مهم را برای بلوچستان غربی الزامی می داند که بصورت همه جانبه صاحبین قلم و بیان در حمایت از این فرزند بلوچ که اگرمدعی شویم روزی به خاطر فعالیت های بشردوستانه اش ریاست سازمان ملل تعیین خواهد شد سخنی گزاف و غیر منطقی نخواهد بود.
عملکرد منطقی و فنی حقوق بشری حزب مردم بلوچستان نه تنها برای ملیت بلوچ بلکه همه اقوام منشاء برکات بوده است .سازمان ملیتهای بی سرزمین توانسته جایگاه مناسبی را برای اقلیت های مورد ستم در فضای بین الملل بدست آورد
#تحزب_مبارزه_پیروزی
#حزب_مردم_بلوچستان
#کانون_هواداری_مهرداد_بلوچی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com