بنگاه سخن پراکنی امپرلیسم بریتانیا (BBC) و امثال پان های قوم گرای تجزیه طلب، گویا دایه بهتر از مادر شده اند. بعد گیر دادن به ما مردم عادی  فارسی زبان که زبان مادری مان بلد نیستیم حرف بزنیم و بنویسیم! حالا درباره چگونگی تفوق زبان فارسی میگویند. اینها متجاهل هستند (یعنی خودشان را به نادانی میزنند!).

هر انسان آگاه و اهل مطالعه، میداند امپرالیسم انگلیس و البته روسیه، دو هیولای ضد بشری بودند که ضربات مهلکی به گستره  کاربرد زبان فارسی زدند. این اهریمن امپرالیسم بریتانیا، بزرگترین جنایات ها را عیله بشریت کردند و فرزند ناخلفش امپرالیسم با امریکا که علیه مردم غیرنظامی جهان و از جمله ژاپن آن جنایت هولناک بمبارن اتمی انجام داد و صدها هزار را قتل عام کردند، ادعای انسان دوستی میکنند. بیشرمی و  وقاحت امپرالیستها تمامی ندارد. آنها مردمان فراسی زبان افغانستان و تاجیکستان را با اصطلاحهای تفرقه افکنانه زبان در یو زبان تاجکی به خیال خام خویش جدا کرده اند. با قومگرایی زبانی مردمان سیستانی بخیتاری همزبان ما را میخواهند جدا کنند! ای دشمنان مردم فارسی زبان ادعای خیرخواهی برای ما فارسی زبانها دارند!

توفق زبان، راسی در ایران! ای متجاهلان. شما متجاهل هستید وگرنه خودتان بهتر میدایند زبان فارسی  زبان بومی ایران زمین است. این زبان فارسی شکل نوین همان فارسی میانه یا پهلوی است. سندش هم همین که ترکمان و مغولان علی رغم حمله و استیلا بر ایران زمین، ناچار شدند این زبان را به خدمت سلطه خویش بگیرند و همان کاری که قبل و بعد از آنها حکومتهای دیگر کردند.

آن مغولان و ترکمانهای مهاجم و متجاوز عاشق  ایرانی و زبان فارسی نبودند، آنها چنان عقب ماندگی فرهنگی داشتند و چنان در اقلیت بودند که چاره جز  بکار  بردن زبان فارسی نداشتند. بیانگردانی که تنها زور شمشیر و توحش و تجاوزان موجب شد بر کشور زخمی از  آسیبهای جنگهای داخلی و هجوم تازیان، در برابرشان شکست جنگی  بخورد، اما در صحنه های فرهنگ و تمدن آنها  در خود هضم کرد. این سند روشنی است.

اخیرا در پی سخنان آقای کدکنی، کلی هیاهو راه انداختند تجزیه طلبان قوم گرا، و گویا آقای کدکنی نماینده مردمان فارس زبان ایران هست و هر آنچه امثال وی  بگوید نماینگر نظر همه مردم فارس ایران است(؟!) به هر حال آقای کدکنی شاید سعی کرده به زبان ساده و بی تکلف عموم مردم مسائلی را بیان کند، و بدخواهان و مغرضان سعی کردند با تقطیع سخناش، از این به ظاهر فرصت جهت تفرقه و تنش میان مردم ایران سوءاستفاده کنند!

بنگرید به پاسخ آقای شکراللهی:

شفیعی کدکنی و زبان‌های محلی و لهجه‌ها

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)