درتأسیس اشرف درحصار۳وعضویت بازگشت ناپذیرآذرماه سال۹۶ با اقتباس از«مزرعه حیوانات»، مریم ومسعود رجوی به اقدام نامشروع وغیرقانونی دیگری دست یازیده است وکارت پروتکتت( کارتی که امریکا به اعضای سازمان داد ودرچهارچوب کنوانسیون ۳ ژٰنو و افرادغیرنظامی که درشرایط جنگی تحت تهدید وخطرشناخته شده اند) وهمچنین برگه کد وشماره شناسایی آنها بعنوان پناهجو توسط کمیساریا است راتحویل افراد نمی دهند. چنین امری بعنوان سرقت اسناد ومدارک اشخاص محسوب وعمل مجرمانه ایی می شود.

دفترکمیساریا درتیرانا درپی مراجعه تعدادی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین، بدلایل سیاسی نمی خواست وارد این موضوع بشود، اما بناگزیر وارد شده و اسامی افرادی که کارت پروتکتت وبرگه کد کمیساریا توسط سازمان به سرقت برده شده را نوشته و النهایه گفته است:«‌ این یک کارت «شخصی» است که ارتش امریکا به شما داده است. شما اسامی تان را بدهید تا ما این موضوع را با بالاترین سطوح مجاهدین مطرح می کنیم که این اشخاص طبق این کارت درمعرض تهدید وخطر قرارداشتند.» دفترکمیساریا افزود:« این مسئله ازسوی مقامات بالا درژنو پیگیری می شود». این یک پیروزی برای جدا شدگان برعلیه رئیس جمهوربرگزیده مقاومت (کین رجوی) دربرابرجدا شدگان است.

هدف رجوی این است که راه جدا شدن اعضا ازسازمان را بگیرد وراه پناهندگی آنها وجدا شدگان را بسوزاند

همچنانکه پیش ازاین نیزرجوی درسال ۱۳۷۵دراشرف، تمامی پاسپورت ومدارک قانونی کمیساریا و… بعنوان پناهنده و…اقامت قانونی آنها دراروپا وامریکا وآسیا را با مصادره کرده، وهرگزاین مدارک را به افراد پس نداد. همچنانکه افراد واعضا بهنگام ورود به عراق واشرف،‌درفرودگاه عراق پاسپورت آنها مهرنمی خورد، تا طبق همین ترفند رجوی، ورود آنها غیرقانونی شده ودرصورت خروج ازاشرف وعراق می بایست بمدّت ۸ سال طبق قوانین عراق وورود غیرقانونی به زندان های عراق بروند. سلسله این تله گذاری های حقوقی، روح پلید این کین مجسم کیش شخصیت خداًخدا را نمایان می سازد.

این نه اوّلین ونه آخرین اقدامات رئیس جمهورتبهکاررجوی است. پیش ازاین نیزگزارشی ازاعمال غیرقانونی وجنایتکارانه مریم رجوی درپدیده قاچاق انسان به اشرف ارائه دادم. ودرآینده لیست بیش از۴۰۰نفرقاچاق انسان توسط مسعود ورئیس جمهوربرگزیده مادام العمررهبری عقیدتی وبیش از۲۰۰ عکس ازافراد قاچاق شده ارائه خواهم داد. این اسامی وعکسها قابل ارائه درمجامع حقوق بشری وهردادگاهی، بغیر از زندان وبیدادگاههای رجوی می باشد.

 

سه ماه پیش هنگامی که کمیساریا پذیرفت به افراد جدا شده هزینه ماهانه بپردازند تا سازمان آنها را زیرقلاّده ها ی مالی خُرد نکرده وبه اسارت مجدّد نگیرد!.

مسعود رجوی درنیمه دوم اسفند ۹۶طی یک پیامی به اعضای سازمان درآلبانی گفت:« کمیساریا دشمن است وآنها را نباید ازرژیم وعراق(مالکی) وکوبلر(یونامی) وو دورانی جدا داشت شما باید با کمساریا مرزبندی داشته باشید مثل مرزبندی با رژیم و هتل مهاجر درعراق! ( مسعود دورانی کارمند وبازرس یونامی درکمپ لیبرتی که سازمان اورامزدوررژیم معرفی کرد). »

مسعود رجوی درآذرماه سال ۹۱ درلیبرتی نیزگفته بود:«ما بایک چهارضلعی درلیبرتی مواجه هستیم که دشمن ما هستند: رژیم – عراق – امریکا و کمیساریا ویونامی وصلیب سرخ. امّا مجبور هستیم که با کمیساریا تا جایی که بشود همکاری کنیم وگرنه برعلیه خودمان تمام می شود.»

زهرا مریخی نیزبلافاصله پس ازپیام رجوی در۲۰ اسفند ۹۶درنشست خود با اعضای سازمان، از اقدام کمیساریا وپرداخت هزینه مالی به جدا شدگان بشدّت عصبانی بوده وبا نفرت وغیض گفته است:«‌این کمیساریای بی شرف… به آنه پول می دهد…» سخنان رجوی وزهرا مریخی به مسئولین دفترکمیساریا درآلبانی منتقل شده وآنها درجریان این فحاشی و یاوه گویی ها هستند.

پیش ازاین نیز درسال۹۶ وقتی من به کمیساریا اطلاع دادم که مهدی ابریشم چی وجواد خراسان مسئول ارتباط با جدا شدگان وکمیساریا،‌ درباره کمیساریا گفته است که:« کمیساریای آلبانی دست ما است وهرکاری ما بخواهیم انجام میدهد!» آنها برآشفتند وحتّی

‌آقای تونی و آقای ادمیر ازچنین وقاحتی عصبانی بودندو گفتند اجازه ندارند که چننی توهینی بکنند وجواب آنها را خواهند داد.»

همچنانکه پیش ازاین هم گفتم که کمیساریا درتیرانا ازوجود زندان وقرنطنیه ( سلول انفرادی) بمدت یک ماه برای کسانی که می خواهند ازسازمان جدا شوند وجود دارد وبرای آنها نشست جمعی می گذارند وبا تهمت و فحاشی و… دست به ارعاب برای ممانعت از جدا شدن سایر اعضا می زنند.

اطلاع رسانی پاشنه آشیل سیستم های توتالیتاریسم، زندان وغارایدئولوژیک و تبدیل آن به «مزرعه حیوانات» درقرن بیست ویکم است.

 

سایت حقیقت مانا- ۱۴ اردیبهشت ۹۷- سیامک نادری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com