طی چند سال گذشته، بویژه درماه های اخیراوضاع اقتصادی ایران، بخصوص وضعیت شغلی و معیشتی بخش عظیمی از جمعیت کشوراز جمله کارگران و کارکنان روزمزد بخشهای دولتی و خصوصی با شتابی فروپاشنده رو به وخامت نهاده است. دولت کنونی با ادامه سیاستهای ناآزموده و نادرست دولتهای پیشین تاکنون صدها هزار خانوار و خانواده را قربانی جرح و تعدیل و تب و لرزاقتصاد دستوری خود وسامانه نابسامان اشتغال و تعدیل و تصفیه های نیروی کار در دو بخش دولتی و خصوصی کرده است. در ادامه این روند، بی کاری وعدم اشتغال، دستمزدهای ناچیز و سطح پایین و حقوق معوق شده صدها هزار کارگر از یک سو و سیر تصاعدی مخارج کمرشکن گذران زندگی از دیگر سو، زندگی دهها میلیون نفر از ساکنان کشور را با بحرانی فروپاشنده مواجه ساخته است. بطوریکه هم اکنون در سرتاسر کشورودر کُردستان صدها هزار خانوار توان دست و پنجه نرم کردن با مشکلات روزافزون گذران زندگی خود را از دست داده اند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان با ابراز نگرانی از تداوم و گسترش وخامت بار بی کاری و وضعیت فلاکت بار شغلی و معیشتی کارگران و کارکنان روزمزد و افرایش فقر عمومی، ادامه این روند و هم چنین ادامه اعتصاب کولبران و کاسبکاران وبازاریان کُردستان را نتیجه بی مبالاتی و بی توجهی و نیز تداوم و اجرای سیاستهای نادرست و ناکارآمد دولت کنونی می داند. این سازمان،از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد با رسیدگی فوری به اوضاع بحرانی و فلاکت آمیز معیشت واقتصاد میلیونها خانوار در معرض خطر فروپاشی و چاره یابی اساسی برای آن، به نقض میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی منشور حقوق بین الملل بشر که تامین و تضمین مفاد مواد آن را برای تمامی آحاد مردم ایران پذیرفته است، پایان دهد.

این سازمان در پایان روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان ایران و کُردستان تبریک و شادباش می گوید.

تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷/اول می ۲۰۱۸

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)