بیاین وا هَم بَشیم یاور
هَمَه هَمراه و هَم باور

لبخند – ابراهیم منصفی

 

خوشا فَصلی کِه دور از غم
هَمَه کَه شُنَه وا شُنَه

دَست وا دَست ، سایَه وا سایَه
شارَفتَه خُنَه وا خُنَه

بُدُو پیشُم بُدُو پیشُم
بُدُو اِی نوشُم و نیشُم

بُدُو اِی آخرین عشقُم
دوادار دل ریشُم

خَزُن زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن
بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چه جُنِن

بیاین وا هَم بَشیم یاور
هَمَه هَمراه و هَم باور

دِلُن راه شُبَشِه وا هَم
جُدا نَبُوتْ دِل از دِلبَر

خَزُنِ زَرد ایسالُن نُوبَتی تَمُنِن
بَهار از راه اَرسیدِن زندِگی چِه جُنِن

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)