«ای خامنه ای، خودرای؛ بیدار»

دشمن برِ حق و عدل و پندار
ای خامنه ای، خودرای؛ بیدار
ملت خسته است ز جور و دزدی
با حرف نمی شود دگر کار
ای بزدل فحاش و ستمکار
فحشت به خود تو رذلِ بی عار
ای دشمن آزادی و انسان
از بهر بشر تویی چنان مار
خود می رسد آن رهایی و نور
هر چند که باشد از وطن دور
ظلم و ستم و فساد و هم جور
خواهد رود و رسد دگر شور

شاهین میر محمد حسینی
www.shmmh.wordpress.com