کنفرانس کابل و فرش قرمز حاکم ارگ در استقبال از طالبان جنایتکار و تروریست. فرش قرمز رئیس حکومت وحدت ملی برای استقبال از باند‌ تروریستی طالبان، نشان دهنده عدم درک درست او از باند های تروریستی و منافع راهبردی کشور های منطقه در حضور این جنایتکاران تروریست است.

عکس گروهی شرکت‌کنندگان کنفرانس صلح و امنیت در کابل

حاتم بخشی بی سابقه‌ی آقای اشزف غنی به طالبان و تقدیم یک جایی تمام امتیازات به تروریستان جنایتکار، آنهم در شرایطی ایکه هنوز خون سربازان و مدافعان جان برکف ما در سنگر های نبرد و روی خیابان‌ها خشک نشده است، نقض قانون اساسی و سوگند ریاست جمهوری است که اشرف غنی به آن متعهد می باشد.
طالبان امروز، دیگر‌ آن روستا زادگان قبیله و شاگردان مدارس دینی نیستند که چشم و گوش بسته در محور یک تشکیل سازمان یافته عمل نمایند و دارای زعامت و رهبری واحد باشند.
امروز این جنایتکاران با سازمانی‌های امنیتی اسلام آباد، تهران و مسکو در ارتباط تنگاتنگ اند و حاضرند برای منافع آنها خون فرزندان و شهروندان این مرز و بوم را بریزند و در بهشت کشور جهنم برپا نمایند.
این پیشنهادات سخاوتمندانه اشرف غنی روحیه‌ی طالبان را بهبود می بخشد و موضع آنها را در میز مذاکره تقویت می نماید.
پیشنهاد صلح می باید با تشدید حملات نظامی و بی امان همراه باشد تا باند‌ های تروریستی با درک موقعیت ضعیف پای میز مذاکره حاضر شوند نه اینکه از موضع قدرت …
شما زمانیکه پیش از مذاکره تمام امتیازات مقدور از جمله تعدیل قانون اساسی را به تروریست ها اهدا می کنید، کدام امتیازات دیگر را در روی میز مذاکره باقی کذاشته اید؟
این حاتم بخشی های آقای اشرف غنی یک واکنش فاشیستی در برابر تنش های سیاسی موجود در کشور می باشد، یا به عبارت دیگر هشداری است به رهبران مقاومت و جغرافیای جهاد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)