لنین ، تجسم ِ برجستۀ انسانیت و انقلاب …

در سالهای قبل از ۱۹۰۲ و در اوج شکوفایی جنبش های کارگری در اروپا و روسیه ،در دوران محبوبیت و اتوریتۀ پلخانف به مثابه مروج مارکسیسم در روسیه ،در دورۀ نفوذ پوپولیسم، اکونومیسم و لیبرالیسم و دیگر تفکرات و مشی های موجود در جنبش سوسیال دمکراتیک روسیه در اَن سالها و با این گرایشات درگیر شدن و به نقد مارکسیستی کشیدن اَنها و به حاشیه راندنشان .

در هنگامۀ اختلافات سیاسی و به راست چرخیدن بخشی از حزب سوسیال دمکراتیک روسیه و افشای اَنها و مبارزۀ مستمر و لاینقطع با طرفداران لیبرالیسم که در کسوت مارکسیسم میخواستند جنبش کارگری روسیه را به بورژوازی بسپارند و شکست اَنها و نتیجۀ نهایی حاصل از اَن که به صف بلشویسم و منشویسم منتهی شد ،در جریان انقلاب ناتمام ۱۹۰۵ و بعد از اَن بودن . نقش و جایگاه برجستۀ خود را در جنبش کمونیستی جهانی به همه نشان دادن و اثبات کردن .
مبارزۀ بی امان با منشویکها کردن ، با ماخیست ها (سوسیالیست های خداپرست در دورن حزب بلشویک) درافتادن ،طرفداران حکومت کرنسکی را از میدان خارج کردن ،مبارزۀ نظری قاطع و اصولی بابخش بزرگی از طیف مدافعان و نظریه پردازان تز بورژوایی «دفاع از میهن»در انترناسیونال دوم و در سطح جهانی و افشای کائوتسکی ها و پلخانف ها که درجنبش جهانی کارگری و سوسیالیستی جایگاه داشتند و صاحب اتوریته بودند، نمودن .
انقلاب سوسیالیستی را پیروزمندانه به سرمنزل مقصود رساندن، راه های ناشناخته و ناپیمودۀ سوسیالیسم را پیمودن و امر انقلاب سوسیالیستی را از قوه به فعل دراَوردن و زمینی و ممکن کردن ، با پیروزی انقلاب اکتبر مشعل امید به رهایی انسان را از قید وبندهای جامعۀ طبقاتی ،در قلب ها و دست های انسان های محروم و اَزادیخواه شعله ور کردن ، تلاش عظیم در جهت گسترش این انقلاب به کشورهای دیگر نمودن ،
توطئه های ارتجاع داخلی و خارجی را خنثی نمودن ،محاصرۀ نظامی شوروی جوان را از طرف بورژوازی جهانی درهم شکستن ،در مقابل فجایع مرگ ،گرسنگی ،امراض ناشی از قحطی و کمبود مواد غذایی در هنگام جنگ داخلی شوروی بعد از انقلاب و جنگ جهانی اول ایستادن و طرح و برنامه ارائه دادن ،به مبارزۀ نظری درون حزبی در مقابل گرایشات دیگر در ارتباط با مسائل پیش اَمده ، پرداختن .
در جریان اشغال قسمتی از خاک شوروی به وسیلۀ قوای اشغال گر اَلمان و اختلاف نظر در درون حزب بلشویک درمقابل این تجاوز و پیشنهاد غرامت به دولت اَلمان ،شعار «صلح » را در مقابل ایده و نظرهای به ظاهر انقلابی و در واقع روشنفکرانه و چپ روانۀ تروتسکی و بوخارین (تروتسکی شعار «نه جنگ و نه صلح » و بوخارین موضع «جنگ انقلابی» را به میان کشیدند .) مطرح کردن ،به قیام ملوانان کرونشتاد همانند مسئله ای بغرنج و حساس جواب دادن .
از پیروزی های خود بی خود نشدن ،از شکست نهراسیدن ،از در اقلیت بودن نگران نشدن ، در برابر دشمنان انقلاب سرسخت بودن ، پیشروی کردن ، نیروی خود و دشمن را سنجیدن ، به پشت سر هر از چندگاه نگریستن ، ضعف ها و اشکالات صف خود را دیدن ، از خود انتقاد کردن و اولین نقاد خود بودن ، در برخورد با دیگران و مخالفین خود منصف بودن ، نقطۀ عزیمت خود را همیشه از ابتدا تعیین کردن و به قصد رسیدن به هدف بی مهابا رفتن . رفتن و تا پیروزی راه را طی کردن .
مراحل انقلاب و تغییر جهت و مواضع احزاب را دیدن و درنظر داشتن و با توجه به شرایط های متغیر، تاکتیک های درست و لازم را اتخاذ کردن ، از دگماتیسم و چپ روی و راست روی دوری جستن ، قلمی روشن ، قاطع، صریح و برنده داشتن ، رهبر بودن . در مرتبۀ تصمیم گیرنده به موقع ظاهر شدن ، مدافع اَزادی وانقلاب بودن . همه چیز و تمام نیرورا در راستای هدف بزرگ و انسانی گذاشتن .
در راه اَرمان بزرگ خود پایدار بودن .تلاش کردن . تلاش بزرگ . در نهایت پیش زمینۀ اَرمان خود را در جهان مستقر کردن و برای انسان به ودیعه گذاشتن . مبارز و سمبل انقلاب بودن . تاثیر گذاشتن . در یادها ماندن . راهش همچنان بردوام بودن . مظهر راستین انقلاب و انقلابی بودن . ایثارگر بودن . ایثاگری بزرگ ، ایثاگر برای انقلاب و برای انسان . برای اَزادی انسان . ایثاگر تا اوج . و اکنون و برای همیشه در اوج بودن و در اوج ماندن . لنین بودن .
مارکسیسم را از چم و خم مبارزۀ طبقاتی گذراندن ، به مرحلۀ عمل کشاندن ، انقلاب کردن ، بارور نمودن و به گنجینۀ اَن افزودن ، اینها همه از رهبر و متفکری چون لنین ساخته بود . از شخصیت و رهبری که حتی در سالهای سیاه تسلط ارتجاع و ویرانی ،که بورژوازی در دنیا ختم کمونیسم را اعلام نمود و شوروی سقوط کرد و در سالهای حاکمیت یلسین و پشتیبانی جهانی سرمایه داری هار از او و با تمام تلاشی که کردند نتوانستند جسد مومیایی شده اش را بردارند .
تاثیر انقلاب اکتبر و نقش خلاقانه و بزرگ لنین در اَن حتی بورژوازی را بعد از مرگ لنین به ستایش از او واداشت . لنین با نوشتن وصیتنامه و نظر و پیش بینی اش در مورد جانشینی استالین بعد از خود نیز معنای درست ِقبول نداشتن و فاصلۀ فکری و نظریش را از نظام شوروی بعد از مرگش نشان داد .
معمار بزرگ انقلاب سوسیالیستی و طراح ِ زبردست پیچیدگی و تنگناهای پیش اَمده در راه اَن ، با انسان هاساده و مهربان بود ، به مشکلات اَنها توجه میکرد ، در همه حال بیاد انسان ها بود ، حتی اگر مخالف سرسخت او بودند . (۱)
نام لنین با کمونیسم به مثابه یک اَرمان بزرگ و انسانی ، نام او در کنار کمون پاریس و در صدر انقلاب اکتبر و همراه با نام مارکس و انگلس ، نام و اَوازۀ پر افتخار رهبری است که همواره تا جهان باقی است ، خواهد ماند .

بهروز شادیمقدم ۲۰۱۰ .۱ . ۱۶
shadochdt.wordpress.com

(۱) – در بحبوحۀ روزهای انقلاب اکتبر لنین، پلخانف راکه زمانی او را استاد سیاسی خود میدانست و مارتف را که هم فکر و هم نظر سالهای گذشته اش بود و هر دو منشویک و ضد انقلاب شده بودند و در راه شکست انقلاب سوسیالیستی روسیه تلاش میکردند ، از یاد نبرده بود و به پاس خدماتشان در گذشته برای مارکسیسم و امر سوسیالیسم و برای در امان بودن و حفظ زندگی شخصیشان ، با در اختیار نهادن هواپیما و امکانات حفاظتی جهت خروج از کشور روسیه اَنها را از مهلکۀ انقلاب خارج کرد و امکان ضربه پذیریشان را دفع نمود .