تا ظلم و جور و ستم بُود و هم که این نظام
هم باز می کنند همه مردمان قیام
ملت حقوق خود طلبد هم دموکراسی
از کل این نظامِ ستم ماندنیست نام
*********************
روز رسوایی تو خواهد رسید هان مزدور
می دهی تاوان جانی بودنت را مزدور
می شود ملت رها از این نظام سفله پرور
آن زمان دیر است پشیمانیت این دان مزدور

شاهین میر محمد حسینی