شلیر از جمله زنان کردی بود که با ابتکارات فردی خود بە کمپین خیزش یک میلیاردی مقابلە با خشونت پیوستەند…
به پاخیز – برقص – به خشونت اعتراض کنسلام، من شلیر هستم از کردستان /
من قیام میکنم چرا کە زنان در کشورم هنوز کتک میخورند /
من بە پا میخزم چرا کە زنان در کشورم هنوز ختنه میشوند /
من قیام میکنم زیرا که میخواهم به خشونت علیه زنان، “نه” بگویم /
من قیام میکنم زیرا انتخاب دیگری جز برخواستن ندارم /
پس، من هم با شما هستم، با شما به پا میخیزم و با شما خواهم رقصید…

I am Shiler from kurdistan / i am rising because women in my country still are beaten / i am rising because women in my country still are circumcised / i am rising because i want say stop to violence against women / i am rising because i have no more choice but
rising / So i am whit you, i am rising whit you, i will be dancing whit you on 14. Feb. 2013
تصویر زیر در کشور نروژ گرفتە شدە است. این تصویر شلیر شبلی از کردستان و  سازیە کوچک از شهروندان ترکیە را نشان میدهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com