اعلامیه انجمن جهانی اسپرانتو بمناسبت روز حقوق بشر در سال ۲۰۱٧
بمناسبت روز حقوق بشر، ۱۰ دسامبر ۲۰۱٧، انجمن جهانی اسپرانتو مجددا اهمیت اساسی اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را، بویژه در رابطه با عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در سراسر دنیا، یادآوری می نماید.
انجمن جهانی اسپرانتو – مهمترین انجمن جهانی برای کاربرد و گسترش زبان بین المللی اسپرانتو- که در سال ۱٩۰٨ تاسیس شد، از آغاز در راستای ایده برابری انسانی و تفاهم بین المللی کوشیده است. چهل سال بعد، حتی قبل از اینکه سازمان ملل اعلامیه را بپذیرد، انجمن، احترام به حقوق بشر را بعنوان شرط اساسی فعالیتهای خود در اساسنامه خود گنجاند. در حال حاضر انجمن در جهت ترویج آگاهی در خصوص حقوق بشر در بیش از ۱۲۰کشور فعال است.
سال ۲۰۱٧ صدمین سال درگذشت دکتر لودویک زامنهوف، مبدع اسپرانتو است، که زندگی خود را وقف برادری بین ابنای بشر نمود. امروزه انجمن جهانی اسپرانتو بر همآهنگی بین اقدامات زامنهوف و همه تلاشهای معطوف به تعمیم حقوق بشر تاکید دارد. زامنهوف آرزوی دنیایی را داشت که در آن ” انسان به دیدار انسان” برود در احترامی کامل و متقابل. و این هدف اساسی سازمان جهانی اسپرانتو است. انجمن از همه مدافعان حقوق بشر درخواست می نماید به اهمیت حقوق و برابری زبانی در مساعی خود برای دستیابی به جهانی عادلانه تر و صلح آمیز توجه کافی مبذول نمایند.
انجمن جهانی اسپرانتو Universala Esperanto Asocio (UEA)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)