“مجمع فححاشه […] “حرف نخست نام یک شمار چهره های به اصطلاح اپوزیسیون است. برای نمونه؛
م یعنی سید حمیدرضا موسوی نژاد و ج سیدمهدی جلالی و ع علی علیزاده و …و نیز به چند گزینه مهم دیگر می پردازد، مانند:
اشتباهی که همه (بدون یک استثنا) در پیوند تعریف و آماج تصوف و صوفی در پروژه ری استارت و …داشتند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)