«ایستگاه آخر»
قطار زمان پیاده ات خواهد کرد؛ ای خامنه ای
و تو در ایستگاه آخرت
از ظلم و جور و ستم و دروغ و دزدی و جنایت و ریا و نفاق
افسوس کنان، پشییمان خواهی بود.
شاهین میر محمد حسینی