كريستوفر وان در كرگت، مدرس تاریخ و مطالعات دینی در دانشگاه ماسي، به آنچه آموزه هاي مسلمان واقعا درباره همجنسگرايي مي گويد نگاهي مي اندازد.

نه كتاب انجيل و نه قرآن درباره همجنسگرايي چيز زيادي نگفته اند، و آنچه اين دو كتاب مي گويند، فقط به طور غیر مستقیم به بحث های معاصر درباره حقوق همجنسگرايان و ازدواج همجنس مربوط می شود. اين دو كتاب مانند دانشمندان قانون و اخلاق پیش از مدرنيته، دگرجنسگرا هنجارانه فرض مي شوند.

به عنوان يك برداشت، همجنسگرايي مساله اي است كه اخيرا مطرح شده است، حتي اگر مدارك بسيار زيادي براي لذت همجنسگرايانه در گذشته وجود دارد، اما اين لذت در شرايط مذهبي و ديني غير قانوني است.

تورات و انجيل و سپس نويسندگان معمولا تنها به اعمال جنسي خاصي اشاره مي كنند و مساله #گرايش_جنسي فردي را پيش نكشيدند و آن را ذكر نكردند.

به هر حال براي محافظه كاران مذهبي، هم مسلمان و هم مسيحي، رسوايي مرجع به فعاليتهاي همجنس، كافي است تا گناه ذاتي شان را در هر موقعيتي اثبات كند.

مفسران بيشتر روشن فكر و آزاديخواه استدلال مي كنند كه محكوميت هاي تورات و انجيل براي روابط متكي بر عشق كاربردي ندارند.

همجنسگرايي در انجيل

لاويان اعلام مي كند كه براي يك مرد، زشت و نفرت انگيز است كه با مرد ديگري مانند يك زن بخوابد و هر دو شريك بايد اعدام شوند.

در مورد امكان اينكه يك شريك مورد اجبار قرار بگيرد، بحث نشده است : هر دو آلوده شدند.
به هر حال، اين جرم به نظر مي رسيد كه بدتر از ديگر جرم هاي سزاوار اعدام مانند خيانت و زنا نيست كه در محتواي يكسان به آنها اشاره شده اند.

پاول آشكارا ممنوعيت فعاليت هاي همجنس بين مردان و بين زنان را به عنوان نقض قانون طبيعي به شمار آورد كه براي حتي غير يهودي ها شناخته شده است.

به نظر مي رسد كه او ديدگاههاي معاصر را بازتاب كرده است كه مردان بايد از نظر ميل جنسي جسور و زنان مطيع باشند، و اينكه فعاليت جنسي بايد حداقل بطور بالقوه سبب زايش شود.

سدوم و گموراه

داستان سدوم براي يهوديان، مسيحيان و همانطور مسلمانان مركز محكوميت سنتي همجنسگرايي مردانه است.

همانطور كه در فصل ١٩ پيدايش آمده است، به هر حال اين داستاني درباره عشق يا رابطه جنسي با رضايت بين مردان نيست : اين داستان درباره تجاوز و نامهمان نوازي است.

مردم عادي كه خارج از خانه ي لوط جمع مي شوند لازم نيست كه منحصرا مرد باشند. (جمع واژه عبري آناژيم مي تواند شامل هر دو جنسيت مرد و زن باشد) و اين متن مي گويد كه تمامي سنين حضور داشتند. (پيدايش ١٩:٤،١١)

هنگامي كه جمعيت خواستار بازديدكنندگان لوط مي شوند، او دو دختر باكره اش را به جاي آنها پيشنهاد مي دهد. شايد او تجاوز به دخترانش را شر و گناه كمتري نسبت به تجاوز به ميهمانانش در نظر مي گيرد.

واقعيت اينكه اين ميهمانان مرد هستند تاكيدي نشده است. پس از اينكه بازديدكنندگان او (فرشتگاني به شكل انسان) لوط و خانواده اش را نجات مي دهند، خداوند باران آتش و گوگرد بر سر سدرم و گموراه و ديگر شهرهاي مجاور نازل مي كند.

در واقع او قبلا مصمم بود كه تمامي اين شهرها و ساكنانش، مرد و زن، جوان و پير را مجازات كند، پيش از اينكه اين فرشتگان از آنجا ديدار كنند و دست به تجاوز همجنسگرايي بزنند. (پيدايش ٣٣-١٨:١٦)

هنگامي كه تباهي سدوم در ديگر بخش هاي انجيل به ياد آورده مي شود، به همجنسگرايي اشاره اي نمي شود. هنوز عليرغم اين زمينه گسترده تر، اين داستان اغلب در درجه اول به عنوان محكوميت فعاليت همجنسگرايي به هر شكل تفسير شده است.

در قرآن، لوط از كتاب پيدايش به نام پيامبر لوط تبديل مي شود. اصطلاح عربي براي همجنسگرايي و مقاربت جنسي به نام لواط تعبير شده كه مانند واژه سدومي در انجيل كه از نام اين شهر مشتق مي شود، لواط نيز از نام اين شهر در قرآن مشتق شده است.

همانطور كه در پيدايش آمده است، به نظر مي رسد كه لوط با مردان سدوم درباره سازگاري نسبي سواستفاده از دخترانش مشاجره كرد.

با اين حال اغلب اوقات، تاييد بر محكوميت او به شهوت با مردان به جاي زنان است.

در قرآن لوط ميگويد : در واقع شما به جاي زنان، به مردان با ميل نزديك مي شويد. به عبارت ديگر شما يك فرد متجاوز هستيد.

چشم اندازهاي اسلامي سنتي

در حديث (هزاران داستان كه كلمه ها و اعمال پيامبر محمد و يارانش را گزارش مي كنند كه در اقتدار قابل مقايسه با خود قرآن هستند، در اين حديث ها بعضي حمايت ها از اين مفهوم وجود دارند كه جرم هاي اصلي سدوم بت پرستي و طمع بود.

اينها به نوبه ي خود سبب نامهمان نوازي و تجاوز به بازديدكنددگان مرد شد.
با اين وجود، حديث به صراحت اعمال همجنسگرايي را محكوم مي كند. قرآن (٤:١٦) خواستار مجازات نامشخص براي مردان گناهكار به فحشا با يكديگر است، مگر اينكه توبه كنند.

در عين حال، پيامبر گمان مي رود كه اعلام نموده هر دو شريك فاعل و مفعول بايد مورد مجازات برابر با زنا قرار بگيرند (رابطه جنسي دگرجنسگراي نامشروع، معمولا خيانت) يعني اعدام با سنگسار.

مجموعه حديث معتبر ابو دارود گزارشي از عبداله ابن عباس نقل مي كند :

پيامبر (صلوات اله عليه) گفت :
اگر شما هر كس را يافتيد كه كاري مانند مردم لوط انجام داد، فردي كه اين كار را انجام مي دهد و فردي كه اين كار بر او انجام شده را بكشيد. (٣٨:٤٤٤٧)

اين ترديد وجود دارد كه آيا هر آيه اي از قرآن به اعمال زنان همجنسگرا اشاره دارد، اگرچه محكوميت زناني كه مرتكب هرزگي مي شوند، گاهي اوقات به همين شكل است. تعدادي حديث به زنان عليه نگاه يا لمس يكديگر هنگام برهنگي هشدار مي دهند.

فقه سنتي اسلامي نقش هاي جنسيتي سختگيرانه اي را گرفته است. حسكفي، دانشمند مسلمان قرن ١٧ به صراحت “يك مرد” را به ليستش كه در آن يك مرد نمي تواند قانونا با او ازدواج كند اضافه مي كرد.

ازدواج در شرايط سلسله مراتبي مفهوم داشت، اما اگرچه يك مرد مي توانست با زنان برده روابط جنسي داشته باشد، او اين حق را با مردان برده نداشت.

دانشمندان پيش از مدرنيته كه ليست جنايات و تجاوز را تهيه كردند، لواط و طبقزني (مالش كه مقاربت جنسي زنان همجنسگراست) را پس از زنا در آن شامل نمودند.

مجازات هاي تجويز شده براي اعمال همجنسگرايي بر طبق مسلك ها و افراد عالم ديني متفاوت است. در هر صورتي، دست يافتن به سطح مورد نياز شهادت شاهد عيني در عمل دشوار است، مواجه شدن با همجنسگرايان، شامل فاحشه هاي مرد جوان، به نظر مي رسد كه در جامعه هاي اسلامي كاملا متداول باشد.
انگيزه اي كمتر يا بيشتر براي نگراني اخلاقي به نسبت ديگر گونه هاي رابطه جنسي نامشروع وجود ندارد.

تفسير دوباره سنت اسلامي

بدون در واقع تاييد همجنسگرايي، بعضي مسلمانان در جامعه هاي غربي بين مذهب و پذيرشي كه آنها درخواست كردند و پذيرشي كه مردان همجنسگرا و زنان همجنسگرا درخواست كردند، يك توازي به رسميت شناختند.

اشرف چودري، نخست وزير مسلمان نيوزيلند (كسي كه درك نكرد قرآن اصراري بر سنگسار همجنسگرايان ندارد) مشاهده كرد كه اگر اين قانون تبعيض عليه يك گروه اقليت را در جامعه مان مجاز كند، پس همه ي اقليت ها آسيب پذير هستند.

بعضي مانند عبدالحكيم مراد فيلسوف كمبريج پذيرفته است كه گرايش همجنسگرايي ممكن است ذاتي باشد، اما گفت كه رابطه جنسي همجنسگرا را مجاز نمي كند.

از نظر سنتي اگر زماني كه از گناهان توبه شود، آن گناهان بخشيده مي شود، اعلام به اينكه اعمال ممنوع گناه نيستند، به عنوان ارتداد يا حتي كفر در نظر گرفته مي شوند.

مفسران مانند مهدي حسن پس از دست و پنجه نرم كردن دقيق با اين مسائل، به اين نتيجه رسيده است كه در حالي كه آنها اعمال همجنسگرايي را تاييد نمي كنند، آنها نمي توانند از همجنسگراستيزي چشم پوشي كنند.

پيام مشابهي از طرف طارق رمضان، پروفسور مطالعات اسلامي معاصر در آكسفورد زماني كه او از نيوزيلند ديدار كرد، ارائه شد : مسلمانان و ديگران بايد به يكديگر احترام بگذارند، كه شامل پذيرش اين قانون است كه ازدواج همجنسگرايان را مجاز مي كند.

بطور كلي براي مسلمانان، مانند مسيحيان محافظه كار، فعاليت هاي همجنسگرايي گناه هستند. در كشورهاي عمدتا مسلمان دشوار است كه آشكارا همجنسگراي مرد يا همجنسگراي زن باشيم، اما در غرب حتي تعدادي امام همجنسگرا وجود دارد.

همچنين در آنجا گروه هاي حامي براي مسلمانان زن همجنسگرا و مرد همجنسگرا وجود دارد. نويسندگاني مانند اسكات كوگل (سراج الحق) تلاش مي كنند كه هويت اسلامي را با گرايش هاي جنسي ديگر وفق دهند. آنها مانند همتايان يهودي و مسيحي شان به دنبال معناي اصلي متون مقدس توسط نسل پدرسالار، و مفسرين دگرجنسگرا هستند.

آنها همچنين معتبر بودن حديث خاصي را مورد سوال قرار مي دهند – در روش سنتي با بررسي دقيق زنجيره هاي انتقال آن حديث به زمان حال – و مشاجره هاي گذشته را درباره ازدواج موقت دوباره باز مي كنند. اين ازدواج موقت نيازي نيست كه كوتاه مدت باشد و شايد يك چارچوب جايگزين براي زندگي مشترك بدون ازدواج رسمي ارائه دهد.
همجنسگرايان مسيحي مرد و زن مجبور هستند كه براي يك معيار شناخت در بين ياران مومن كار كنند، همتايان مسلمان آنها تازه در حال آغاز آن مبارزه هستند.
ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:
‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia ‏‎
وب سايت ما:‏
‏‎‏http://dharmamartia.org
‏‎صفحه خبر وب سايت :
‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/#home
اينستاگرام ما:
‏dharma_martia
توييتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
كانال تلگرام ما:
‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia
‏‎همكاران ما:
‏‎‏رسانه همياري: ‏‎‏
‏http://media.hamyaari.ca
‏‎‏سايت خودنويس: ‏‎‏
‏www.Khodnevis.org
‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سايت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgender.com ‏‎

منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2016/06/23/homosexuality-and-islam-what-does-the-quran-actually-say-about-gay-people/?utm_source=PNFB&utm_content=JPM

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)