مسعود پژوهی

نگارنده: مسعود پژوهی

“آتش بە اختیار”چیزی کە ما بهش خندیدیم و راحت از کنارش گذشتیم.

در طی دو انفجار در تهران “خامنەای”رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمان” آتش بە اختیار” سر داد.

۲۸مرداد ۱۳۵۸روزی کە بنی صدر هنوز رئیس جمهور ایران بود کسی کە خود را رهبر جامعە اسلامی ایران خواندە بود و با دزدی انقلاب از دست انقلابیون حکومت خود را در دست گرفت در این روز بود کە فتوای جهاد بر علیە کوردها و کوردستان شروع بە سرکوب ازادی کردند و انها را در خون غلتانیدن.

در این هجوم همە جانبە از اسمان و زمین شهر و روستایی نماند کە در خون غلت بخورد بە دست عوامل رژیم تازە بە قدرت رسیدە خمینی .

حتی شهرهایی کە دست بە اعتراض مدنی زدند نظیر مریوان کە همە مردم شهر و روستا خانەهای خود را ترک کردند تا بە جنگ نە بگویند از گزند خمینی امان نداشتند و انان را نیز در خون غلتانید.در این میان جلادانی نظیر صادق خلخالی و رئیسی ها حکم “اتش بە اختیار”گرفتند کە هر کاری دلشان خواست بکنند بدون باز خواست. جلادان رژیم شروع بە دادگاهی کردن مردم کردند و با دادگاههای دست جمعی خیلی ها را تیرباران و اعدام و کشتند و بشدت سرکوب کردند.

آن روزها گذشت اما خاطرات تلخش هنوز در فکر و خون مردم کورد باقی ماندە است و هنوز ان خاطرات را حمل میکنند.

در طی چهار دهە حکومت اسلامی در ایران مردم ایران نە تنها هیچ گونە پیشرفتی در وضعیت زندگی ندیدند بلکە از لحاظ پیشرفت تکنولوژی و اخلاق و قوانین اجتماعی و رفاە اجتماعی انچنان عقب گردی کردند کە در جهان بە مانندش دیده نشدە است . چە دخترهایی کە بە موجب رعایت حجاب و اجبار در حجاب اسید سوز شدند و چە کارگرانی بە موجب درخواست حق و حقوقهای خود در زندان بە سر بردند و چە سیاسیونی کە بە موجب طرز فکر در زندان بە سر بردند و یا اعدام شدند و یا فراری شدند و یا اقلیت دینی و فکری و جنسی کە بخاطر ترس حتی جرات ابراز عقیدە خود رانداشتند و برای بزرگداشتهای خود و جشن های دینی در خفا زندگی کردند چە جوانانی کە در صفوف ازدواج و وام و بیکاری و اعتیاد و … تلف شدند.کە اگر اینجا مشکلات ایران را بخواهیم شرح دهیم مثنوی هفت پند خواهد شد.

در طی چند سال گذشتە کە رژیم تروریستی ایران وارد جنگهای فرقەای بە صورت اشکار شدە است و باعث تفرقە بین مردم دیگر کشورها شدە است بە اصطلاح خود جنگ های خود را در خارج مرزها ادارە میکند باعث انزجار جهانی از ایران شدە است و ایران را بە کوچەای بن بست رساندە است کە راە برگشت ندارد در حالی کە مردم در داخل کشور با فقر و مشکلات متعدد دست و پنجە نرم میکنند در حالی کە هزینەهای ملیاردی و کمک های ملیاردی بە رژیم اسد و حماس و حزب انجام میدهد این اوامر باعث ایجاد نارضایتی های مردمی در داخل کشور است این نارضایتی ها بە جایی رسیدە کە خیلی از عوامل خود حکومت را درگیر کردە است و صدای اعتراض بە داخل مجلس نیز رسیدە بود و همە خواهان بازگشت سیاست های رژیم بودند.

این نارضایتی ها برای رژیم امری خطرناک بود از طرف دیگر باید بە بازیهای سیاسی ملت کورد در منطقە توجە کرد کە توانستە متحدان زیادی برای خود پیدا کند در سطح جهانی در همین راستا رژیم هم از نارضایتی ها ترس داشت هم از حق و حقوق ملی کوردها کە این اوامر باعث امنیتی تر شدن داخل ایران علل خصوص مناطق کورد نشین بە بهانە جریانهای تروریستی شدە است کە خود رژیم نوعی پرورش دهندە انان است و انان را پرورش میدهد در راستای منافع خود از انها کار میکشد. و در همین راستا از الفاظی برای ترساندن ایرانیان استفادە میکرد و کوردها را بە تروریست بودن و حکومت اسراییل دو و یا حکومت داعش و… کە این برای جهانیان کامل قابل شهود است کە کوردها با وجود ان همە جان فدایانی کە داد باز هم در جبهە جنگ با داعش و تروریسم در حال جنگ است.

اما رژیم ایران بە یک جرقە احتیاج داشت کە بە سیاست های خود مشروعیت بخشد .

در مکانی از ایران کە کوچکترین تماس تلفنی کنترل میگردد و کسی از چشم جاسوسان مخفی نمیماند برنامەای ترتیب داد کە از همان کسانی کە خود انان را تربیت کردە بود چند کسی را برای حملە بە خود انتخاب کرد و این حملە را بە دو نقطە ترتیب داد کە قبر خمینی و مجلس ایران را هدف قرار داد کە البتە با هزار جور ماست مالی توانست سر عدە ای از مردم را در داخل ماست مالی کند .

اما نقطە قابل توجە بعد از حملات بود کە خامنەای رهبر حال حاضر ایران در جمعی از بسیجیان و سپاهیان انان را دوبارە همانند سال ۱۳۵۸″اتش بە اختیار” اعلام کرد و بە انها امر کرد اگر در جایی دیدید دستگاههای حکومتی ناکارامد هستند شماها”اتش بە اختیار”هستید . بە تعبیر دیگر میتوانند با اسید پاشی جلوی بی حجابی را بگیرند با سنگ زدن از سفارتها بالا بروند بکشید وبە فرهنگیان و روزنامەنگاران و کسانی کە از حق وحقوق زن و کارگران دفاع میکنند حملە کنید .بە معنای دیگر در مقابل کسانی کە معترض هستند هر جور کە خواستید از حکومت دفاع کنید .

خیلی ها بە این طرز فکر و این طرز صحبت کردن خندیدند و اینجوری فکر کردند کە ایران ترسیدە است این قابل فهم است کە رژیم از وضعیتی کە در ان قرار دارد ترس دارد اما نکتە قابل توجە آن تقریبا ۱۶سال اخیر جمهوری اسلامی است .

در طی چندین سال گذشتە رژیم ایران سرمایەگزاری شدیدی در بخش مهدویت کردە است تا جایی کە در تمام پایتخت های جهان حداقل یک حسینیە بنا کردە است کە در ان کسانی خبرە با مقادیر زیادی سرمایە گذاشتە است کە در حال پخش برنامە مهدویت است.

برنامە مهدویت در حال امادە کردن جامعەهای اسلامی است کە ناجی اسلامی (در مذهب اهل سنت محمد مهدی در مذهب شیعەامام زمان یا مهدی)ظهور کند و دنیا بە اخر نزدیک شود و جنگی تمام عیار شروع شود و ناجی بیاید و همە را نجات دهد و حکومت اسلامی را بنیاد بنهد .

خامنەای کە همگان میدانند در قبل از اینکە بە ریاست جمهوری برسد هیچ قدرتی نداشت و حتی کمتر کسی او را میشناخت و بعد از اینکە بە ریاست جمهوری رسید و بعد از اینکە بە رهبریت رسید با دستندرکاری رفسنجانی،  سرمایە هنگفتی را صرف کرد تا خود را بە مقام سید بودن برساند و مدارکی جعلی از خود در شبکەهای اجتماعی و تلویزیون و… پخش کرد کە خود را بە عنوان سید بە مردم بشناساند ولی سید بودن بە تنهایی کافی نبود او کە اهل نجف و بزرگ شدە ایران بود لازم بود خود را بە عنوان خراسانی برساند بە همین دلیل دست بە جعل مدارک زیاد کرد تا جایی کە خود را مشهدی معرفی کرد و یعنی “سید علی خامنەای مشهدی”.

مشهد شهری استان خراسان ایران است.

اما خراسانی بودن چە منفعتی برای او داشت؟

همانطور کە گفتیم رژیم در برنامە مهدویت سرمایە گزاری کردە برای تبلیغ محمد مهدی ؟

محمد مهدی طبق روایات اسلامی کە ظهور میکند همە ملایان و اخوندها با او مخالفت میکنند تنها کسی کە او را مهر تایید میزند “سید خراسانی” است.

در روایات اسلامی سید خراسانی کسی است کە از حقیقت کامل اطلاع دارد و در مناطق امروزی ایران حکومت در دست دارد . در همین راستا دست بە درست کردن روایاتی کردەاند کە سید خراسانی دست راستش خالی است و شعور بالایی دارد و همە را در کنترل خود دارد و….

در حال حاضر کە پروژە ساخت”سید خراسانی ” در حال اتمام است خامنەای با مقامی کە برای خود درست کردە است دست بە فتوا زدە است و کسانی خام را از سراسر دنیا بازیچە دست خود قرار دادە است کە این اوامر امری خطرناک خواهد بود هم برای منطقە و هم برای دنیا .

در ایندە نە چندان دور شاهد ظور داعشیان جدید خواهیم بود با امکانات قویتر و نفرات بیشتر .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)