تحلیل و تحقیق در مورد گامهای اولیە آقای مسعود بارزانی رهبر اقلیم برای همەپرسی استقلال جنوب کوردستان

نویسندە : شمال بوکانی

 

ریسک عقلانی سیاسی عملکردی دو محوری  در نوع خودباوری و دررفت ازدوراهی در تحقیقات سایکولوژیایی سیاسی در هنگام  تنگنا و تخریب اعتقاد ،کە بیشتر اوقات جهت دستیابی بە اهداف والا باید برای آن از بعضی از منافع دیگر گذشت ، این گذشت تا رسیدن بە خط قرمز کە رهبری آیندە ملت میباشد ، گونەای دیپلماسیت بالانسی و شناخت کشورهای ابرقدرت و آموزش شناخت ملتی با اهداف مقدس است .

بازی عقلانی نیز قسمتی از تحلیل  و امتحان ملتی است کە هدف اصلی آن استقلال و خودباوری باشد ، این بازی بخشهای گوناگون ظاهری و روانشناسی را در پی دارد .

از جملە ، تخرتب سیستم قدرت دمکراتیک رو بە دیکتاتوری .

بازگشت از خواستهای متداول تاریخی همانند اهدافی کە اشارە شد .

برون رفت از قوانینی کە میتواند شناخت لیاقتی تأسیس کشورباشد .

بررسی منابع طبیعی و زیرساختهای  اقتصادی ،  با کشورهایی  کە روابط دوستانە را پیشە کردە کە آیا در آیندە میتواند مثمر ثمر باشند.

درک و شناخت از نوعی قوانین جهانی کە بگونەای خط قرمز محسوب گشتە و حل آن در توان کس ویا اشخاصی نیست .

واما در پایان ارادە ملت و ریسک عقلانی با توجە بر جامعە شناسی شرقی ،  رهبری  کاریزمایی میطلبد ، کە شرایط کاریزمایی را میتوان در ۲۵ نشانە بارز تفسیر نمود ، کە دراین نوشتە لازم نیست بە جزئیات آن پرداخت ، چرا کە خوانندگان امروزی را باید بامطالب کوتاە بە خود جلب کرد .

بر طبق نظریات بالا بعد از دوسال متدوال پیوندهای دیپلماتیک آشکارا و شاید هم در خفا توسط سران سیاسی اقلیم کوردستان ، جهت کسب رضایت مطلوب و  معقول پنجاە درصدی کشورهای گوناگون ، تصمیم برگزاری همەپرسی استقلال کوردستان در روز ۲۵/۹/۲۰۱۷ برابر با ۳ مهرماە سال جاری هردو محور ریسک سیاست  عقلانی و بازی سیاسی عقلانی  با تحلیل سیاسی دیپلماسی امروزی جهان را در برمیگیرد  .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)