شَبَح قیام و خیزش در آسمان ولایت.زینت میرهاشمی.
شَبَح قیام و خیزش در آسمان ولایت زینت میرهاشمی سخن پراکنیهای خامنه ای در روزهای اخیر، حال و هوای آشفته او را بازتاب می دهد. حرفهای او نه نمادی از قدرت بلکه دقیقا اعتراف به ضعف است. واقعیت این است که شبح قیام و خیزشهای مردمی در زیر وحشیانه ترین سرکوبگریها همراه با داغ و درفش و زندان همچنان چالش اصلی رژیم ولایت فقیه است. دو قطبی شدن نمایش انتخابات، برآمد شکاف عمیق بین حکومت و نیازهای جامعه بود و با پایان این شعبده، شکاف در درون قدرت و مبارزه برای سرنگونی و تحقق دمکراسی، عدالت و حکومت غیر دینی وارد دور تازه ای می شود. کنش و واکنشها پیرامون فرمان آتش به اختیار، تاکیدی بر شدت گیری جنگ باندهای حکومتی است. قلم زن روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، طرف مقابل را به اجرای دستور آتش تهدید کرد. روزنامه جوان در مطلبی با تیتر «جه شد به «آتش به اختیار» رسیدیم؟» نوشت: «نیروهای آتش به اختیار را دوست ندارید؟ راه حل ساده است: دچار اختلال نباشید؛ وظایفتان را انجام دهید تا پای آتش به اختیار وسط نیاید». الغای سند ۲۰۳۰ از طرف روحانی در شورای عالی ارتجاع فرهنگی، عقب نشینی باند روحانی در برابر فرمان آتش خامنه ای بود. پذیرش سند ۲۰۳۰ که در آن منع تبعض در آموزش و حق تحصیل برای همگان و برابری جنسیتی گنجانده شده است، در قد و قواره رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست. پس گرفتن این سند بار دیگر تاکیدی بر سیستم متحجر و قرون وسطایی آموزش و پرورش در حکومت مذهبی حاکم بر ایران است. حرفهای خامنه ای در دیدار با سران حکومتی و بگو مگویش با روحانی، نگرانی او را بیشتر نشان می دهد. خامنه ای از رویدادهای سال ۵۹ و ۶۰ حرف زد. وی روحانی را از گرفتار شدن به شرایط دوران اولین رییس جمهوری اسلامی ترساند و در حقیقت ترس خود را از دو قطبی شدن جامعه نشان داد. خامنه ای با یادآوری قیامهای سال ۸۸ و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، نگرانی اش را تکرار کرد. جامعه ایران با وجود استبداد مذهبی ناگزیر به دو قطب، طرفداران حکومت و مردم جان به لب آمده تبدیل شده و هیچ «تدبیر» و یا «آتشی» نمی تواند قطب ضد ولایت فقیه را مهار کند. این پیام ماندگار ۳۰ خرداد سال ۶۰ و ۳۰ خرداد سال ۸۸ است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)