پلیس آلمان اعلام کرد کە شب گذشتە، شنبە شب، در یکی از کمپ های پناهندگی در جنوب شرق آلمان یک بچە ۵ سالە هدف ضربات چاقوی یک مهاجر افغان قرار گرفتە و کشتە شد. مادر مقتول هم بە وسیلە فرد مهاجم زخمی شد.

مهاجم ۴۱ سالە پس از بە قتل رساندن کودک، مادر وی را کە یک شهروند روس است نیز مجروح ساخت.

یک کودک شش سالە دیگر کە شاهد وقوع حادثە بودە دچار شوک روحی گشتە و بە بیمارستان منتقل شدە است.

پلیس گفتە است کە هنوز علت این فاجعە بە درستی روشن نیست اما قبل از وقوع حادثە جدل و زدوخورد میان طرفین روی دادە است.

حادثە در شهر ‘آرنشوانگ’ در نزدیکی مرز جمهوری چک رخ دادە است.

آلمان سال های ۲٠۱۵و ۲٠۱۶ پذیرای بیش از یک میلیون پناهندە بودە است کە عمدتا از کشورهای سوریە و افغانستان هستند.

فرد مهاجم بوسیلە پلیس از پای درآمدە است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)