مختصري آموزش رياضيات و فروتني نزد وزير كشور آخوند روحاني
نوشته از: سينا دشتي

كلاس رياضى وزير كشور روحانى
١-وزرات كشور ١١٧٠٠٠ صندوق راى گيرى در كشور داشته است
٢- متوسط راى در هر صندوق ١٠٠٠ ( هزار) راى بوده است
نتيجه گيرى بنده :
تعداد راى ١١٧ ميليون بوده است !
تواضع رژيم را ببينيد كه فقط به ٤٤ ميليون قناعت كرده است
درس دوم
وزير كشور : هر ٤٨ ثانيه( بگو يك دقيقه ) يك راى گرفته شده است
متوسط باز بودن هر حوزه ١٠ ساعت
هر ساعت در همه جاى دنيا ٦٠ دقيقه است
٦٠x ١٠x١١٧٠٠٠=
٧٠,٢٠٠,٠٠٠
هفتادميليون و دويست هزار راى !
باز هم درس تواضع را ببينيد
درس سوم
٧٢ نفر در ساعت در ١٠ ساعت ميشود ٧٢٠ نفر
٧٢٠ در ١١٧٠٠٠ يعنى بيش از ٨٤ ميليون نفر
يعنى آمار ٤٠ ميليونى چقدر متواضعانه حساب شده است .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)