مختصری آموزش ریاضیات و فروتنی نزد وزیر کشور آخوند روحانی
نوشته از: سینا دشتی

کلاس ریاضى وزیر کشور روحانى
١-وزرات کشور ١١٧٠٠٠ صندوق راى گیرى در کشور داشته است
٢- متوسط راى در هر صندوق ١٠٠٠ ( هزار) راى بوده است
نتیجه گیرى بنده :
تعداد راى ١١٧ میلیون بوده است !
تواضع رژیم را ببینید که فقط به ۴۴ میلیون قناعت کرده است
درس دوم
وزیر کشور : هر ۴٨ ثانیه( بگو یک دقیقه ) یک راى گرفته شده است
متوسط باز بودن هر حوزه ١٠ ساعت
هر ساعت در همه جاى دنیا ۶٠ دقیقه است
۶٠x ١٠x١١٧٠٠٠=
٧٠,٢٠٠,٠٠٠
هفتادمیلیون و دویست هزار راى !
باز هم درس تواضع را ببینید
درس سوم
٧٢ نفر در ساعت در ١٠ ساعت میشود ٧٢٠ نفر
٧٢٠ در ١١٧٠٠٠ یعنى بیش از ٨۴ میلیون نفر
یعنى آمار ۴٠ میلیونى چقدر متواضعانه حساب شده است .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)