فرامرز بختیاری دبیرکل حزب اتحاد بختیاری و لرستان، طی مصاحبه ای اختصاصی با مرکز روژی کورد در رابطه با انتخابات پیش روی ایران، معتقد است که تنها راه دست یافتن به دموکراسی و آزادی در ایران، تغییر سیستم موجود در ایران و انجام تغییرات بنیادی می باشد که این امر از طریق انتخابات میسر نخواهد بود کما اینکه طی حدود ۴۰ سال گذشته، انتخاباتهای مکرر و پی در پی، تنها به وخیم تر شدن وضعیت مردمان و ملل داخل ایران انجامیده است.

روژی کورد: با شناخت و تعریفی که از سیستم حکومت جمهوری اسلامی دارید، انتخابات را در این سیستم چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا از دیدگاه شما انتخابات در این سیستم جهت انتخاب است و نتایج همانی خواهد بود که مردم به ان رأی داده اند یا اینکه مسائل به گونه ای دیگر است؟

بختیاری: انتخابات مربوط به دولت-ملت هایی است که در غرب به وجود آمده اند و نهادهای دموکراتیک در جامعه ایجاد کرده اند و مستقل و سکولار میباشند . این واژه مربوط به دموکراسیهای غربی است ودر یک حکومت مذهبی که قوانین وحی آسمانی هستند و اختناق حاکم است و ولی فقیه از جانب خدا برای مردم صغار تصمیم میگیرد ؛جایگاهی ندارد. فقط برای نمایش و ژست دموکراسی خواهی میباشد .

روژی کورد: با مقایسه ای بین سه زئیس جمهوری پایانی یعنی خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، مشخص می شود که هیچ گونه تغییر مثبتی نه از لحاظ خدمات رسانی و اشتغال، نه از لحاظ حقوق بشر و نه حتی از روی آسیبهای اجتماعی نه تنها بوجود نیامده است بلکه وضعیت مهلکتر نیز شده است، بر این اساس مشارکت مردم در انتخابات چه نتائجی می تواند به دنبال داشته باشد و اساسا شرکت در این انتخابات به چه معنا تلقی می گردد؟

بختیاری: در یک سیستم حکومتی متمرکز که قدرت و ثروت در دست یک اتنیک خاص میباشد و استبداد مذهبی بر جامعه حاکم است ؛ تعویض افراد در مرکز هیچگونه دردی را دوا نمیکند . ما درطول این ۴۰ سال گذشته بیشتزین انتخابات را داشته ایم ولی هیچ چیز عوض نشده است. بلکه معضلات مردم و وضعیت معیشتی آنان بیشتر شده است . بخصوص در مناطق پیرامونی و ملیتهای غیر فارس که از همه حقوق اولیه و انسانی خود بیش از گذشته محروم و منزوی شده اند .

روژی کورد: برخی از مفسرین سیاسی بر این عقیه هستند که با توجه به تحولات جهانی و منطقه ای، آمار و نسبت مشارکت مردم در انتخابات برای جمهوری اسلامی از اهمیت مضاعفتری در مقایسه با گذشته قرار دارد، بر همین اساس تحریم نیز برای تحریم کنندگان ارزش و معنی بیشتری خواهد یافت، لذا بنظر شما مردم کدام راه را در پیش بگیرند که برآیندهای بیشتری برای آنها داشته باشد و چرا؟

بختیاری: یک تحول بنیاذی لازم است تا بتوانیم به دموکراسی برسیم با حفظ وضعیت موجود و بدون تغیرات بنیادی؛ به آزادی نخواهیم رسید . استبداد حاکم با نمیشنامه انتخابات میخواهد به غرب علامت بدهد که مادرایران دموکراسی داریم . وظیفه مردم این است که در انتصابات رژیم شرکت نکنند و به غرب پیام بدهند که این رژیم اصلاح پذیر نمیباشد .

روژی کورد: اکنون احزاب کورد در مقایسه با گذشته به میزان بیشتر و به شیوه متحدتری انتخابات را تحریم کرده و یا اعلام کرده اند که آنرا تحریم می کنند، همصدایی دیگر ملل داخل ایران با این تحریم، چه تاثیراتی در پی خواهد داشت و برای ایجاد این همصدایی چه باید کرد؟

بختیاری: دردمشترک ملیتها ؛ مبارزه مشترک لازم دارد .حکومت همواره سعی کرده است تا پیکان مبارزه علیه اسبداد حاکم را به سوی اختلاف بین ملیتها منحرف کند . ملیتها باید همه یکصدا بر علیه مرکز قیام کنند و اجازه ندهند تا رژیم بین آنان اختلاف ایجاد کند .برای ایجاد همصدایی بالید ملیتهای غیر فارس ارتباطات خودرا گستده تر سازند و با حفظ هویتهای مستقل خود ؛ ائتلاف و هماهنگی های بیشتری ایجاد کنند . حزب ماهم در این زمینه اعلامیه ای صادر خواهد کرد .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)