نظرسنجی انتخاباتی «زمانه» خدمت به چی و کیست؟
و
گزینه های پرنیرنگ «زمانه» چه می گویند؟

نوشته از: احمد مجد

جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می شکند بازارش

اگر واژه ها و مفاهیم، زبان و حنجره یا چشم می داشتند، امروز از جفای سایت زمانه و در عزای خود مرثیه می خواندند و می گریستند.
در سایت زمانه از امروز یک نظر سنجی دیده می شود که نامزدهای غربال شده از شورای نگهبان رژیم ولایت فقیه را بر پایه ۶تفاوت فرضی از این تا آن سر طیف به بررسی و ارزیابی یا نظرسنجی گذاشته است. قبل از هر توضیحی در یک نگاه و در نخستین برداشت، به روشنی می توان دریافت که این ابتکار «زمانه»:
– تلاشی است برای بزک کردن انتخابات یک رژیم قرون وسطایی!
– خدمتی است به ترویج ابتذال سیاسی و فرهنگی!
– خدمتی است به درهم ریختن مرزهای سود و زیان مردم ایران!
– فراخوانی است به مردم ایران برای کرنش در برابر یک ستمگر خونریز!
– خدمتی است به یک حاکم جبار خونریز و فریبکار تا از سرنوشت مقدرش بگریزد.
– اهانتی است به کلمات و مفاهیم!
– اهانتی است به دستاوردهای فرهنگی و شعور و دانش اجتماعی بشریت!
– فریبی است برای تحمیق مردم و حتی بخشهایی از روشنفکران!
– ترفندی است برای تیره کردن چشم انداز آزادیهای بنیادی و حقوق بشر در ایران!
اما این همه چرا و چگونه؟
هیچ تردیدی نیست که در بازار و نمایشی که رژیم ولایت فقیه به راه انداخته، نامزدهایی که از غربال گذشته اند، هریک نه تنها از آن جاکه می خواهند با این یا آن وعده یا شعار عده یی بی خبر را به پای صندوقها بکشانند، تفاوتهایی از خود بارز می کنند یا نمایش می دهند یا شعارها و وعده هایی برمی گزینند و باتابلوهایی به صحنه می آیند؛ حتی فراتر از این تا حدودی می توان پذیرفت که در چگونگی و سبک و روش غارت و سرکوب تفاوتهای جدی و قابل ملاحظه دارند.
بالاترین سطح و مدار و کیفیت این تفاوتها چنان است که خامنه ای در بیانیه اش بر سر مرگ رفسنجانی، هم او را از تمامیت این رژیم و از شخص خودش جدایی ناپذیر توصیف کرد و هم بر درگیری شداد و غلاظ و بی پایان و بی سرانجام و آشتی ناپذیری که با او بر سر قدرت و ثروت دارد، انگشت تأکید گذاشت.
سایت زمانه که مبتکر این نظرسنجی است، در برابر پرسشهای منطقی و سیاسی روشنی است که نمی تواند آنها را بی پاسخ رها کند:
– آیا اگر حتی یکی از این ۶کاندیدا کمترین ظرفیت(حتی بالقوه) برای فرارفتن از ساختار یا گرایش ولی فقیه (که شاخص دورترین مرز راست هر ۶پرسش است) می داشت، چیزی به نام «صلاحیت» او از سوی شورای نگهبان احراز می شد؟
– در شرایطی که شورای نگهبان رژیم نتوانسته و نخواسته، صلاحیت دست کم دو رئیس جمهور پیشین این رژیم و تعدادی از مقامهای درجه اول پیشین این رژیم را احراز کند؛
– در حالی که یک رئیس جمهور پیشین امکان پخش خبر و عکس در رسانه های رسمی این رژیم ندارد، که خود گویای شدت جنگ و جدالهایشان بر سر قدرت و ثروت است؛
– وقتی خودی هایی همچون احمدی نژاد و رفسنجانی و خاتمی که همدستی شان در همه جنایتهای این رژیم بر هیچ کس پوشیده نیست، از گردونه انتخابات حذف می شوند؛
– وقتی ملاک اصلی احراز چیزی به نام «صلاحیت» از سوی شورای نگهبان، مضمون کشدار و بسیار گسترده تفسیر و تأویل پذیز التزام عملی و روحی و قلبی به ولایت فقیه است؛
– هنگامی که نه تنها در ایران، بلکه در سراسر دنیا، همه می دانند که چنین التزامی، امکان هر گرایش سیاسی و فکری از آن گونه که سایت زمانه در نظرسنجی خود آورده را، از همه این کاندیدها گرفته؛(تازه اگر خودشان چنین یا چنان گرایشهایی می داشتند، که ندارند)؛
مفاهیمی که سایت زمانه برای این نظرسنجی برگزیده، هرگز مصداق علمی یا عینی و حتی ذهنی نمی یابند.
در این رژیم و در این انتخابات و در میان نامزدهای به ظاهر رنگارنگی که گلوهای هم را بر سر سهم بیشتری از چپاول و کاربست توانمندی فراتری در سرکوب مردم، ازهم می درند و نمای آشنایی از جنگ بیرحمانه درندگان وحشی بر سر گوشت و پوست شکارشدگان قربانی را به نمایش می گذارند؛به پرسشها بنگرید که هرگز چه مصداقی می توانند داشته باشند؟
در خوش بینانه ترین صورتهایی که طی ۴دهه بارها تجربه شده، هریک از این ۶نامزد، به جز آن مقداری که التزامشان به ولی فقیه توصیف شده، حتی اگر بخواهند، چه کاری می توانند بکنند؟
گزینه های پرنیرنگ «زمانه» چه می گویند؟
دو گزینه اول سایت زمانه می پرسند: در رژیمی تا بن استخوان اقتدارگرا و توتالیتر و تمامتخواه، بگویید کدامیک دموکراتند و چقدر؟
دو گزینه دوم سایت زمانه می پرسند: در رژیمی که تمامیت و سراپای سیاسی آن، راستگرا و بدون کمترین انگیزش ترقیخواهی است، بگویید کدامیک و چقدر چپ یا راست اند؟
دو گزینه سوم سایت زمانه می پرسند: در رژیمی که کمترین توانایی برقراری مناسبات و کنش و واکنش اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با عصر و زمانه ما را ندارد و تمام تواناییها و زیرساختها و بوم و بار این سرزمین را برای بقای حکومت ننگین اش خاکستر کرده و حتی از خشک کردن رودها و دریاچه ها نگذشته و قرنها از گردونه تکامل اجتماعی و تمدن بشری، وامانده است؛ بگویید کدامیک از این ۶نفر بومی‌گرا و کدامیک جهانی گرا هستند؟
دو گزینه چهارم سایت زمانه می پرسند: در یک رژیم قرون وسطایی که بسا پس مانده تر از هر معیاری برای سنتهای ملی و قومی و مذهبی رایج در سراسر جهان، احکام قضایی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی صدها سال پیش را به زندگی عصر جدید تحمیل می کند، کدام سنتی یا نوگراست؟
دو گزینه پنجم سایت زمانه می پرسند: در رژیمی اکیدا خواهان باقی ماندن در چارچوبهای قرون وسطایی که همه این ۶کاندیدا مدافع و مجری جدی و پیگیر احکام آن بوده اند و هستند و کارنامه های روشنی در این زمینه دارند، پیدا کنید کدام یک ترقیخواهند و چقدر؟(ذره یی یافت می نشود، گشته ایم ما).
دو گزینه ششم سایت زمانه می پرسند: در میان ۶نفری که همه بی گمان، در دست کم یکی از ارگانهای نظامی و امنیتی و در کشتارهای چهاردهه حیات ننگین این رژیم نقش فعال و آمر و عامل داشته اند، بگویید کدام «امنیتی» و «مدنی» است و چقدر؟ گویی «زمانه» نمی داند که مسابقه این ۶تن بر سر میزان توحش و درندگی است.
نظر سنجی سایت زمانه در خدمت چی و کیست؟
سایت زمانه با به میان کشیدن این نظرسنجی، نمایش پلید یک رژیم سرکوبگر و جنایتکارانی که هر یک باید به دادگاههای بین المللی سپرده شوند تا پاسخگوی جنایتهای خود باشند را رنگ آمیزی می کند و تابلو رنگین کمانی از انتخابات رژیم نشانمان می دهد تا همه حقایق عینی که در برابرمان هستند را با اسلوب «اسقف برکلی»، خوابها و خیالها و توهماتی، غیرواقعی تلقی کنیم. قتل عامی از زندانیان سیاسی وجود ندارد، کشتار و سرکوبی در ایران رخ نمی دهد، فقر و فاقه و فلاکت سراسری در ایران نیست،مردم این سرزمین، برای گذران زندگی خود کلیه و کبد و چشمهایشان را نمی فروشند تا زنده بمانند، این ها همه در مکتب فکری «زمانه» خواب و خیال است که ما داریم.
در شرایطی که روند نمایش و خیمه شب بازی سخیف این رژیم، هر روز بیش از گذشته آشکار می شود، سایت زمانه با اجرای این نمایش، خودش را به طور کامل در خدمت این بازی پلید ضددموکراتیک قرار داده است.
نظرسنجی سایت زمانه آشکارا به رژیم ولایت فقیه و به دیکتاتوری فردی و حاکمیت خونریز و تروریست و گروگانگیری که همین روزها یک شهروند دوتابعیتی را برای مطامع سیاسی و گروکشی در معاملات دیپلوماتیک به زندان درازمدت محکوم کرده(و خبرهایش را خود سایت زمانه هم بازتاب داده)بخشی از جهان متمدن نمایش می دهد.
هیچ یک از ارگانهای تبلیغاتی و سیاسی و فرهنگی این رژیم، ظرفیت طراحی و اجرای این بالماسکه انتخاباتی در کسوت یک به اصطلاح نظرسنجی دموکراتیک را در خدمتگزاری به این رژیم و علیه منافع و مصالح و کمترین شانسهای مردم ایران برای آزادی و حقوق بشر نداشتند. سایت زمانه از همه خدمتگزاران این رژیم پیشی گرفت و سردیس ساخته از طلای ناب «ماکیاولی» را به خودش اختصاص داد.
احمد مجد- نیمه شب ۵به۶اردیبهشت۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com