نظرسنجي انتخاباتي «زمانه» خدمت به چي و كيست؟
و
گزينه هاي پرنيرنگ «زمانه» چه مي گويند؟

نوشته از: احمد مجد

جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل
زين تغابن كه خزف مي شكند بازارش

اگر واژه ها و مفاهيم، زبان و حنجره يا چشم مي داشتند، امروز از جفاي سايت زمانه و در عزاي خود مرثيه مي خواندند و مي گريستند.
در سايت زمانه از امروز يك نظر سنجي ديده مي شود كه نامزدهاي غربال شده از شوراي نگهبان رژيم ولايت فقيه را بر پايه ۶تفاوت فرضي از اين تا آن سر طيف به بررسي و ارزيابي يا نظرسنجي گذاشته است. قبل از هر توضيحي در يك نگاه و در نخستين برداشت، به روشني مي توان دريافت كه اين ابتكار «زمانه»:
– تلاشي است براي بزك كردن انتخابات يك رژيم قرون وسطايي!
– خدمتي است به ترويج ابتذال سياسي و فرهنگي!
– خدمتي است به درهم ريختن مرزهاي سود و زيان مردم ايران!
– فراخواني است به مردم ايران براي كرنش در برابر يك ستمگر خونريز!
– خدمتي است به يك حاكم جبار خونريز و فريبكار تا از سرنوشت مقدرش بگريزد.
– اهانتي است به كلمات و مفاهيم!
– اهانتي است به دستاوردهاي فرهنگي و شعور و دانش اجتماعي بشريت!
– فريبي است براي تحميق مردم و حتي بخشهايي از روشنفكران!
– ترفندي است براي تيره كردن چشم انداز آزاديهاي بنيادي و حقوق بشر در ايران!
اما اين همه چرا و چگونه؟
هيچ ترديدي نيست كه در بازار و نمايشي كه رژيم ولايت فقيه به راه انداخته، نامزدهايي كه از غربال گذشته اند، هريك نه تنها از آن جاكه مي خواهند با اين يا آن وعده يا شعار عده يي بي خبر را به پاي صندوقها بكشانند، تفاوتهايي از خود بارز مي كنند يا نمايش مي دهند يا شعارها و وعده هايي برمي گزينند و باتابلوهايي به صحنه مي آيند؛ حتي فراتر از اين تا حدودي مي توان پذيرفت كه در چگونگي و سبك و روش غارت و سركوب تفاوتهاي جدي و قابل ملاحظه دارند.
بالاترين سطح و مدار و كيفيت اين تفاوتها چنان است كه خامنه اي در بيانيه اش بر سر مرگ رفسنجاني، هم او را از تماميت اين رژيم و از شخص خودش جدايي ناپذير توصيف كرد و هم بر درگيري شداد و غلاظ و بي پايان و بي سرانجام و آشتي ناپذيري كه با او بر سر قدرت و ثروت دارد، انگشت تأكيد گذاشت.
سايت زمانه كه مبتكر اين نظرسنجي است، در برابر پرسشهاي منطقي و سياسي روشني است كه نمي تواند آنها را بي پاسخ رها كند:
– آيا اگر حتي يكي از اين ۶كانديدا كمترين ظرفيت(حتي بالقوه) براي فرارفتن از ساختار يا گرايش ولي فقيه (كه شاخص دورترين مرز راست هر ۶پرسش است) مي داشت، چيزي به نام «صلاحيت» او از سوي شوراي نگهبان احراز مي شد؟
– در شرايطي كه شوراي نگهبان رژيم نتوانسته و نخواسته، صلاحيت دست كم دو رئيس جمهور پيشين اين رژيم و تعدادي از مقامهاي درجه اول پيشين اين رژيم را احراز كند؛
– در حالي كه يك رئيس جمهور پيشين امكان پخش خبر و عكس در رسانه هاي رسمي اين رژيم ندارد، كه خود گوياي شدت جنگ و جدالهايشان بر سر قدرت و ثروت است؛
– وقتي خودي هايي همچون احمدي نژاد و رفسنجاني و خاتمي كه همدستي شان در همه جنايتهاي اين رژيم بر هيچ كس پوشيده نيست، از گردونه انتخابات حذف مي شوند؛
– وقتي ملاك اصلي احراز چيزي به نام «صلاحيت» از سوي شوراي نگهبان، مضمون كشدار و بسيار گسترده تفسير و تأويل پذيز التزام عملي و روحي و قلبي به ولايت فقيه است؛
– هنگامي كه نه تنها در ايران، بلكه در سراسر دنيا، همه مي دانند كه چنين التزامي، امكان هر گرايش سياسي و فكري از آن گونه كه سايت زمانه در نظرسنجي خود آورده را، از همه اين كانديدها گرفته؛(تازه اگر خودشان چنين يا چنان گرايشهايي مي داشتند، كه ندارند)؛
مفاهيمي كه سايت زمانه براي اين نظرسنجي برگزيده، هرگز مصداق علمي يا عيني و حتي ذهني نمي يابند.
در اين رژيم و در اين انتخابات و در ميان نامزدهاي به ظاهر رنگارنگي كه گلوهاي هم را بر سر سهم بيشتري از چپاول و كاربست توانمندي فراتري در سركوب مردم، ازهم مي درند و نماي آشنايي از جنگ بيرحمانه درندگان وحشي بر سر گوشت و پوست شكارشدگان قرباني را به نمايش مي گذارند؛به پرسشها بنگريد كه هرگز چه مصداقي مي توانند داشته باشند؟
در خوش بينانه ترين صورتهايي كه طي ۴دهه بارها تجربه شده، هريك از اين ۶نامزد، به جز آن مقداري كه التزامشان به ولي فقيه توصيف شده، حتي اگر بخواهند، چه كاري مي توانند بكنند؟
گزينه هاي پرنيرنگ «زمانه» چه مي گويند؟
دو گزينه اول سايت زمانه مي پرسند: در رژيمي تا بن استخوان اقتدارگرا و توتاليتر و تمامتخواه، بگوييد كداميك دموكراتند و چقدر؟
دو گزينه دوم سايت زمانه مي پرسند: در رژيمي كه تماميت و سراپاي سياسي آن، راستگرا و بدون كمترين انگيزش ترقيخواهي است، بگوييد كداميك و چقدر چپ يا راست اند؟
دو گزينه سوم سايت زمانه مي پرسند: در رژيمي كه كمترين توانايي برقراري مناسبات و كنش و واكنش اقتصادي و سياسي و فرهنگي با عصر و زمانه ما را ندارد و تمام تواناييها و زيرساختها و بوم و بار اين سرزمين را براي بقاي حكومت ننگين اش خاكستر كرده و حتي از خشك كردن رودها و درياچه ها نگذشته و قرنها از گردونه تكامل اجتماعي و تمدن بشري، وامانده است؛ بگوييد كداميك از اين ۶نفر بومي‌گرا و كداميك جهاني گرا هستند؟
دو گزينه چهارم سايت زمانه مي پرسند: در يك رژيم قرون وسطايي كه بسا پس مانده تر از هر معياري براي سنتهاي ملي و قومي و مذهبي رايج در سراسر جهان، احكام قضايي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي صدها سال پيش را به زندگي عصر جديد تحميل مي كند، كدام سنتي يا نوگراست؟
دو گزينه پنجم سايت زمانه مي پرسند: در رژيمي اكيدا خواهان باقي ماندن در چارچوبهاي قرون وسطايي كه همه اين ۶كانديدا مدافع و مجري جدي و پيگير احكام آن بوده اند و هستند و كارنامه هاي روشني در اين زمينه دارند، پيدا كنيد كدام يك ترقيخواهند و چقدر؟(ذره يي يافت مي نشود، گشته ايم ما).
دو گزينه ششم سايت زمانه مي پرسند: در ميان ۶نفري كه همه بي گمان، در دست كم يكي از ارگانهاي نظامي و امنيتي و در كشتارهاي چهاردهه حيات ننگين اين رژيم نقش فعال و آمر و عامل داشته اند، بگوييد كدام «امنيتي» و «مدني» است و چقدر؟ گويي «زمانه» نمي داند كه مسابقه اين ۶تن بر سر ميزان توحش و درندگي است.
نظر سنجي سايت زمانه در خدمت چي و كيست؟
سايت زمانه با به ميان كشيدن اين نظرسنجي، نمايش پليد يك رژيم سركوبگر و جنايتكاراني كه هر يك بايد به دادگاههاي بين المللي سپرده شوند تا پاسخگوي جنايتهاي خود باشند را رنگ آميزي مي كند و تابلو رنگين كماني از انتخابات رژيم نشانمان مي دهد تا همه حقايق عيني كه در برابرمان هستند را با اسلوب «اسقف بركلي»، خوابها و خيالها و توهماتي، غيرواقعي تلقي كنيم. قتل عامي از زندانيان سياسي وجود ندارد، كشتار و سركوبي در ايران رخ نمي دهد، فقر و فاقه و فلاكت سراسري در ايران نيست،مردم اين سرزمين، براي گذران زندگي خود كليه و كبد و چشمهايشان را نمي فروشند تا زنده بمانند، اين ها همه در مكتب فكري «زمانه» خواب و خيال است كه ما داريم.
در شرايطي كه روند نمايش و خيمه شب بازي سخيف اين رژيم، هر روز بيش از گذشته آشكار مي شود، سايت زمانه با اجراي اين نمايش، خودش را به طور كامل در خدمت اين بازي پليد ضددموكراتيك قرار داده است.
نظرسنجي سايت زمانه آشكارا به رژيم ولايت فقيه و به ديكتاتوري فردي و حاكميت خونريز و تروريست و گروگانگيري كه همين روزها يك شهروند دوتابعيتي را براي مطامع سياسي و گروكشي در معاملات ديپلوماتيك به زندان درازمدت محكوم كرده(و خبرهايش را خود سايت زمانه هم بازتاب داده)بخشي از جهان متمدن نمايش مي دهد.
هيچ يك از ارگانهاي تبليغاتي و سياسي و فرهنگي اين رژيم، ظرفيت طراحي و اجراي اين بالماسكه انتخاباتي در كسوت يك به اصطلاح نظرسنجي دموكراتيك را در خدمتگزاري به اين رژيم و عليه منافع و مصالح و كمترين شانسهاي مردم ايران براي آزادي و حقوق بشر نداشتند. سايت زمانه از همه خدمتگزاران اين رژيم پيشي گرفت و سرديس ساخته از طلاي ناب «ماكياولي» را به خودش اختصاص داد.
احمد مجد- نيمه شب ۵به۶ارديبهشت۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)