غالب فلاسفه ی اگزیستانسیالیست،حتی کی یرکه گارد به این گزاره قائلند که زندگی هیچگاه نمی تواند رضایت بخش باشد چه در این جهان و چه در جهان آخرت حتی کی یرکه گارد فیلسوف و عارف مسلک می گوید ادیان و مذاهب می خواستند با زبان کودکانه با ما صحبت کنند لذا وعده بهشت و وعید دوزخ داده اند وگرنه حتی بهشت هم جایی برای رضایت نیست.
یاسپرس معتقد است هز مشکلی در زمینه ی جسم و بدن خود نیز سبب انعقاد نطفه ی مشکلی دیگری می شود و این سلسله مشکلات هیچگاه پس هرگز مشکلات به کلی حل نخواهد شد.
داستایوسکی و سارتر معتقدند پیش نیاز رضایت انسان اول باید همکاری طبیعت باشد مثل عدم وقوع زلزله،سیل یا ….و دوم اینکه جامعه ی ایده آلی بسازیم که در انسان ها حقوق هم را پاس بدارند و به مال و جان و ناموس دیگری تعرض نکنند که با تحقق چینین جامعه ای آزادی انسان که جز ارزش های والای اگزیستانسیالیسم است از میان می رود
بردیائف و هاکسلی معتقدند تحقق جامعه ای که در آن همه ی خواسته های متعارف انسان برآورده شود عشق و خلاقیت را از بین می برد
پس اگزیستانسیالیسم دارای سه ارزش والا است
۱- آزادی
۲- عشق
۳- خلاقیت
که این ارزش ها در تفرد و خود بودن تحقق می یابد
اگزیستانسیالیسم،فلسفه عصیان و شورش
مصطفی ملکیان
#اگزیستانسیالیسم
#کی یرکه گارد
#داستایوسکی
#سارتر
پیام اگزیستانسیالیسم
۱-خودت باش:فرض کن در خلا زندگی می کنی و هر چه که دوست داری را انجام می دهی
۲- خودت را باش:به ضرر خودت کار نکن
۳-خود را بشناس:یعنی بر حسب بدآیند و خوشایند دیگران زندگی نکن و از لحظاتی چون اضطراب،احساس گناه و نامیدی و نزدیکی به مرگ فرار نکن،که در حین آزمون ها خود واقعی نمایان می شود
مصطفی ملکیان
اگزیستانسیالیسم فلسفه عصیان و شورش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)