یافته‌های مقاله ذیل می‌تواند بایسته‌های پیش‌روی جنبش می‌تو در ایران برای تامین نیازهای واقعی بزه‌دیدگان خشونت جنسی و نقشه راه برای ادامه فعالیت این جنبش باشد. در این مقاله با ۱۵ بزه‌دیده خشونت‌های جنسی مصاحبه عمیق صورت گرفته و نیازهای انها تحلیل شده است

مقاله: ارزیابی نتایج مداخله‌ کیفری در پرونده‌های خشونت جنسی

دکتر سپیده میرمجیدی

از متن مقاله:

عدالت ترمیمی در خشونت جنسی:

الف) فهم آسیبی که ناشی از یک سوءرفتار جنسی و جنسیت محور ایجاد شده است و به تبع آن پیداکردن راه‌حلی برای چگونگی ترمیم و اصلاح آن،

ب) ایجاد فضایی برای پاسخگویی و پذیرش مسئولیت از سوی مرتکب و اتخاذ گامهایی برای کاهش خطرِ ارتکاب دوباره جرم با ایجاد تغییرات معنادار رفتاری در وی و

ج) کمک به جامعه برای اصلاح فرهنگ رفتارهای جنسی و نگارش دوباره روایت‌های فرهنگی از تجاوز جنسی و هژمونی مردانه.

نیازهای بزه‌دیده خشونت جنسی:

مشارکت
تایید
عدم سرزنش بزه‌دیده
مسیولیت‌پذیری بزهکار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)