من یکی از اعضای باند سید مهدی هاشمی هستم!
محمد شوری
درپاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری
نام:محمد
شهرت:شوری
شغل روزنامه نگاربیکار
من یکی ازاعضای سابق باندسیدمهدی هاشمی هستم که درتمام سالهای پس ازپیروزی انقلاب۵۷ درایران،فقط درحوزه ی امورفرهنگی،انتشاراتی وروزنامه نگاری فعالیت داشته ام؛به جزسه سال فعالیت درسپاه پاسداران (ازابتدای سال۵۹ تاآخرسال۶۱)که فعالیت اجرایی همراه بافعالیت فرهنگی که آنهم فقط درحوزه جنگ بودواصلن درمسائل داخلی هیچ نقشی نداشتم و تاالان که درخدمت شماهستم فقط یک شغل دارم وآن هم روزنامه نگاری ست؛که البته این رانیزسالهاست که ازمن گرفته اند وبیکارم کرده اند که عَمله ظلمه باشم!
دادگاه ویژه روحانیت(دادگاهی که خلاف قانون اساسی ست ووجه قانونی نداردوخودم نیزدودفعه دراین دادگاه محکوم شده ام)دربیانیه خوددرپاسخ به اظهارات احمدمنتظری(که ازاین پس چون ایشان را به خلع لباس محکوم کرده اندبجای حجت الاسلام، بایدبگوئیم مهندس احمدمنتظری)نوشته است:
«از سوی دیگر تکرار این فتنه انگیزی ها و تلاشهای منافقانه بازماندگان باند مهدی هاشمی معدوم که در پرونده سیاه شان در کنار منافقین کوردل،دستشان به خون مردم بی گناه آلوده است،حکایت از آن دارد که این اقدام درادامه نفوذ جریان نفاق و بعد ازگذشت ۲۷ سال با هدف انتقام گیری از امام راحل (ره) شکل گرفته و اعلام مواضع آشکار فراریان ضد انقلابِ خارج نشین و صدور بیانیه رسمی از سوی سازمان منافقین در حمایت آشکار از متهم طی روزهای اخیر،حکایت از اهداف پشت پرده و مشترک آنان دارد».
من که پشت پرده ی خانه ام خیابانی ست که هرروز روزمره گی این مردم رامی بینم،اما ظاهراپشت پرده شما آقایان –که از ولایت مطلقه فقیه فربه شده-خوابشان آشفته و نازشان پرپر!!
ری شهری(همان وزیراسبق اطلاعات)درسال۶۵،درمصاحبه ای درارتباط بادستگیری باند«مهدی هاشمی»-که سیدی اش راهم گرفتند!!-همان زمان گفت:
«حدود۴۰نفردراین رابطه دستگیرشدند.که البته تعداددیگری هم بایددستگیر شوند…».
حالاماچربش می کنیم سرراست ۵۰نفر!،همه ی باند سیدمهدی ست!!
تاآنجاکه من برخی راازدورونزدبک می شناسم این افرادبدلیل فشارها،کلن عمل سیاسی-که ازاعمال صالحات یک مومن است ورکن رکین فعالیت اجتماعی است-_رابوسیده اند وگذاشته اندکناروبه کاری عادی مشغولند.
این جانب نیز بدلیل آزارواذیت های «شنود»ی وغیره وازجمله بیکارکردنم (که کارمطبوعاتی هم در ایران فقط مال یک عده خاص شده است.عده ای که فقط درچارچوبند ودرحوزه ی رانت امنیتی هستند وازآن برخوردار.افرادی که خیلی هاشان چندشغل دارندوازجمله مثلن استادی دانشگاه وغیره…وچپ وراست هم شما شاهدانتشار هرروزه ی نوشته هایشان درچند روزنامه همزمان باهم درمطبوعات برای عموم هستید؛که این آقایان می خواهند«حق الناس»راایفاکنندو«حقوق بشر»راتامین!!ویافقط عده ای خاص هستندازآدم های آنطرف که باآدم های خاص این طرف درزمینه ای مختلف ازجون آدمیزادبگیرتاگربه وسگ فلان فعال حقوق حیوانات وبشر!! مصاحبه می شودوهمین آقایان هم البته باواسطه وبی واسطه،آنهم بافشارواشاره ی شماحقوق حقه اینجانب راضایع کرده وبه ادامه محرومیت شغلی به شما توان ویاری رسانده اند!؟وحتی کاری کرده اید که همان چندرغازی هم که گاه گاه ازبیت مرحوم آیت الله منتظری (آنهم بیشتردرزمان حیات خودایشان به من کمک می شد)بافشارواشاره شماازمن دریغ شود!تاشایدبنده عمله ظلمه شما شوم ویابروم پی کارم ودیگرننویسم وگیر سه پیچ نشوم!؟
وگرنه کدام فرد می تواند باماهی ۵۰۰هزارتومان درتهران زندگی کندکه بایدبتواندازهمین مقدارهم پس اندازکندتاسال بعدبگذاردروی رهن خانه اش؟
به اشاره همین دادگاه ویژه(وهمین آقای رازینی که می گوید پای هرحکم اعدامی راکه امضاء کرده ام افتخارمی کنم ودوبارتوسط ایشان محاکمه شده ام.)مرادرتمام این سالها،خصوصا پس ازتعطیلی روزنامه سلام -که ازمیان آنهمه کارمندوخبرنگارش فقط سراغ من آمدند ودستگیرم کردند وزندان؛-وبعدهم پس ازآزادی ازشغل اصلی ام به کمک همین افرادی که(حالا یاباتهدیدیابافشاریاتطمیع والبته به اضافه نوچه هایی که ازهمان زمان داشتندترییت می کردند وکلن الان هرکدام یک روزنامه واسه خودشان دارندوکلی هم سردبیرومدیرمُسئولند!!) وادعاهاشان درزمینه حق الناس وحقوق بشروازاین حرفها،کون خرراداردپاره می کند،می خواهیدازنظرمعیشتی وامنیت بهداشتی واقتصادی ازحیزانتفاع بیاندازید.(دراین مورد پیشترهم نوشته ام به آدرس های ذیل یادداشت رجوع شودودراین جااطاله کلام نمی کنم).
مگرمن جزانتشارچندمطلب دراین جاوآنجا_که آنهم باانواع حیل می خواهیدمانع شویدتارویت نشود ویامنتشرشود…)چکاری کرده ام که ازسال ۶۵تاآلان بایددائم ازسوی حکومت عدل جمهوری اسلامی ایران آزارواذیت بشوم؟(برای همه ی این ها مستنداتی هست که نمی توانید منکر شوید).
آن زمان خلاف قانون ماجزانتشارچند اعلامیه وارسال آن برای خواص و نه عوام ومردم عادی؟!که اگرمطبوعات آزادبوداحتباج به آنکار هم نبود! چه کارخلاف به اصطلاح رایج امروز:«اقدام علیه امنیت ملی»،(که ظاهراهروقت امنیت ونشیمنگاه آقایان می سوزداین اتهام رابه همه می زنندوبرخرمرادسوار می شوند)چه اقدام ویژه ای کرده ام؟چندتاقتل درپرونده من هست؟تاهروقت تقی به توقی می خوردوهراتفاقی می افتدآنرابه باندسیدمهدی هاشمی وچندقتل که دراین پرونده هست -که همانهاراهم شماحقیقتش رابه مردم نمی گوئید-وصل می کنید؟
مگرباندسیدمهدی هاشمی چندباندست که همه راهها به آن ختم می شود؟
بروبداینترنت راباجمله ی«باندسیدمهدی هاشمی»سرچ وجستجوکنیدببینیدچه مزخرفاتی وچه دروغ های شاخ داری وچه جفنگیاتی –که ازدست هم دیکته وکپی کرده اند-بخوردخلق الله می دهند؟!
آیاگذاشته اید وامنیت داده ایدکه آنهاهم بتوانندراحت حرفهایشان به سهولت برنند؟
اماکنون که به کمک رسانه های جمعی وشبکه های اجتماعی یک نوا،آنهم نواری که مطالبش قبلن چاپ شده،خواب شماراآشفته کرده،دوباره به همان حربه قدیمی وفُسبل شده رو می آوردبد ووصلش می کنیدبه باندسیدمهدی هاشمی وچندفتل وسازمان مجاهدین خلق؟
چرا؟
آیاافشای«مک فارلین» اینقدر«فیهاخالدون»شما راسوزانده است که هنوز که هنوز است بخاطرآن مارامی خواهیدازحیّزانتفاع بیندازید؟
اینجا وآنجاشنیده ام که گفته شده است حکم افشاکنندگان«مک فارلین» اعدام بوده است.
خُب،سید مهدی رابه جرم چند قتل و امید نجف آبادی را به جرم لواط توانستید یک اتهامی بتراشید وسَمبل کنیدواعدامشان کنید؛الباقی رابهانه ای نداشته اید،لذاتاالان باید کاری کنیدتاازهمه حقوق یک شهروند عادی هم محروم شوند…
چرا؟
چون درانتشار نوارصوتی صداهای دیگرهم هست واین صداهاتاپیش ازاین منکرآن بوده اندکه دستشان درواقعه قتل عام سال۶۷ آلوده است واینک که صدایشان دراخذ تاییدحکم برای قتل واعدام بیشتر ازآیت الله منتظری شنیده می شود که ایشان آنهاوخمینی رابه جنایتکاردرتاریخ موصوف می کند،حالا که بافراربه جلوبه آن افتخارمی کنید،پس از چه می ترسید که این همه وحشت وهراس خود رابااین حکم متوجه ی احمد منتظری کرده ایدکه اتفاقا فردی مظلوم و دارای حُسن اخلاق اعتدال گونه(نه تندرو هایی باصطلاح مثل من)است؟
به قرآن تفال زدم این آیه آمد:
وقالوا لاتخف ولاتحزن انامنجوک واهلک
فواره چون بلند شود،سرنگون شود!
فاعتبروایااولی الابصار
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار بیکار )
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1231574396910652:0

۱۸آذر۱۳۹۵
این آدرسها:
سایت تریبون زمانه:
https://www.tribunezamaneh.com/
اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم!
محمد شوری
www.pezhvakeiran.com
دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده
محمد شوری
www.pezhvakeiran.com
روزشمارمن و روزنامه سلام
محمد شوری
اینجا:پژواک ایران
www.pezhvakeiran.com
واینجا:اخبارروز
www.akhbar-rooz.com
واینجاگویانیوز:
news.gooya.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)