«نظام فاسد »

کل و همه نظام فاسد شده است
سرکوب؛ نفاق و کذب قائد شده است
دزدند تمامشان و خونخوار ز خلق
ملت بَرِ ظلم فقط چو شاهد شده است

مهندس شاهین میر محمد حسینی

مرگ بر خامنه ای و روحانی و مجتبی خامنه ای تروریستهای دزد و فاسد جنایتکار
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی در هلند بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
www.shahinmirhosseini.wordpress.comwww.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini