«خیال آئینه»

در برابرِ خطِ نگاهم؛
باد ورق زد دو ورق را
باد خواند آنچه نخواندم
ذهن من دوباره سفر کرد
رفته به دنیای خیالی
در مسیرِ خاطره به عکس سفر کرد
می شوند باز شکوفا
غنچه های ِ امید ِ خیالم
می دهند باز نویدِ
روزهای بی شب و ماتم
بوی خوشِ شادی ِ آرام
می برد مرا به خلوت باریک
تا نسیم زندهء بیدار
تا شکوه و جلوهء تاریک
می شوند باز هویدا
اخترانِ خانه ذهنم
می رود دوباره شبِ تار
می رسد دوباره قناری
از صدای باد پریدم
زمزمه اش دوباره شنیدم:
باز گذشت این شکوهِ سبزِ پر از سبز
زرد شود؛ خواه نخواهی؛ همگی زرد
باد گذر کرد و آوای مرا برد:
گر چه فریباست همه منظرِ پائیز
بادِ خزان ره در این بهار ندارد
نور درونِ
خیالِ
آئینه جاریست
هیچ شبی ره در این خیال ندارد.

مهندس شاهین میر محمد حسینی

شعر از کتاب شعر«راهی در نور» نوشته مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی ؛ مرگ بر رفسنجانی؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای فاسدان و جنایتکاران و نالایقان برای رهبری
مرگ بر تمامیت نظام جور و جنون جنایت و مزدورانش
اطلاعات و مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته دولت تروریست کثیف و حسن گدا روحانی خائن (حسن شیطانی) بر علیه اینجانب در لینکهای زیر:
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/
http://www.shahinmirhosseinileader.com/
http://www.shahinmirhosseini.blog.com/