«شراب عشق»

باز مستم؛ نه مست یک جرعه
مستِ شهدِ شرابِ کهنهء عشق
می روم بی خیال کنجی کَش
نروند عاقلان دریاها
باز اینجا نشسته ام تنها؛
پای در آب جوی رویاها
چشم در عمق لمس فرداها
رفته ام باز به بطن خلسه خویش
درد اینجا چه معنی دارد؛
پشتِ درهای بسته است اینجا
هر چه یادی ز مرگ می آرد

مهندس شاهین میر محمد حسینی

شعر از کتاب شعر«راهی در نور» نوشته مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی ؛ مرگ بر رفسنجانی؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای فاسدان و جنایتکاران و نالایقان برای رهبری
مرگ بر تمامیت نظام جور و جنون جنایت و مزدورانش
اطلاعات و مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته دولت تروریست کثیف و حسن گدا روحانی خائن (حسن شیطانی) بر علیه اینجانب و تهدیدات به خانواده ام در لینکهای زیر:
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود
http://www.shahinmirhosseinileader.com/
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/
http://www.shahinmirhosseini.blog.com/