خود فریبی
آسوده می توان تن را به آب داد
با موجها گریخت
عمری به باد داد
آسوده می توان؛ خود را نکو شمرد
خود هر چه خواست کرد
نیکی به دیگران
با گفت یاد کرد
آری توان گریخت
آری توان گذشت
اما چه زیرکیست
آنکس که این چنین
خود را فریب داد.
شاهین میر حسینی