برای زن که زندگی
صدا‌تر از روندگی
درخت فصل خندگی
لبالب از پرندگی
قسم که پس بگیرمت وطن
دوباره پس بگیرمت وطن

 

 

قسم به قطره قطره‌ها
به صبح نور و چشم ماه
به شره‌های موی‌ها
دوباره پس بگیرمت وطن!
 
به جرعه جرعه‌های خاک
به نان و آب خون پاک
قیام شهر سینه چاک
قسم به خلق و خوی تاک
دوباره پس بگیرمت وطن!
 
به کوچه کوچه کینه‌ات
سکوت زخم پینه‌ات
به کمترین مهینه‌ات
خروش شیر سینه‌ات
دوباره پس بگیرمت وطن!
 
پرنده باش و پیلگی
به صبر و ایستادگی
علیه مسخ و بردگی
بخوان به گوش زندگی
دوباره پس بگیرمت وطن!
 
برای زن که زندگی
صدا‌تر از روندگی
درخت فصل خندگی
لبالب از پرندگی
قسم که پس بگیرمت وطن!
دوباره پس بگیرمت وطن!
 
به گر گرفته در گلو
چو رستمی فرشته خو
غریو و خشم تو به تو
به شاهنامه‌ها بگو
دوباره پس بگیرمت وطن!
 
به ماه و سال رنگی‌ات
به سر به سر قشنگی‌ات
به دختران جنگی‌ات
قسم که پس بگیرمت وطن!
دوباره پس بگیرمت وطن!
 
قسم به خواهران تن
به نام مادران زن
به بوسه‌های تن به تن
به جنگ مهر و اهرمن
دوباره پس بگیرمت وطن!
 
بگو به این عجوزه‌ها
به آن کثیف بوسه‌ها
به صاحبان سوزه‌ها
به خادمان موزه‌ها
که گور غاصبان کنیم
تمام خاک این وطن!
به نام نامت ای وطن!
به شوق شامت ای وطن!
به احترامت ای وطن!
از این حرامیان غاصبت
پس بگیرمت ای وطن!
دوباره پس بگیرمت وطن!

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)