انحراف های اجتماعی را می توان بر حسب نوع به گروه های زیر تقسیم کرد .۱- سوء مصرف مواد مخدر و دارو۲- خشونت ، ضرب و جرح و قتل و تجاوز و آدم ربایی۳- همسر ازاری۴- کودک آزاری و سوء استفاده از کودکان

۵- بزهکاری کودکان و نوجوانان

۶- تن فروشی و قاچاق انسان به قصد انواع سوء استفاده

۷- انحراف های گسترده جنسی

۸- شیوع برخی از بزه ها مانند سرقت و قاپ زنی

وجود کودکان خیابانی و کودکان در خیابان ها و کودکان کار

خودکشی

نا آرامی های اجتماعی مکرر و بی هدف یا با هدف های کم اهمیت

خیابان خوابی و انواع نشینی که همراه با مسائل اجتماعی و بهداشتی است

فساد اداری و مالی و شیوع ارتشاد و اختلاس

اما انحراف هایی که منشاء اجتماعی و فرهنگی دارند و از تبعیض ها و نا هنجاری های
اجتماعی ناشی می شوند این انحراف ممکن است به شکل های مختلف متوجه گروه ها و
طبقات اجتماعی مختلف بشود برای مثال : نبود امکانات فراغتی و رفاهی و فرهنگی
بهزیستی و سلامت اجتماعی ممکن است افرادی از طبقه فرو دست یا میانی تا بالایی به
سمت مواد مخدر بکشاند محدودیت های جنسی نیز می توانند دارا و ندار را به سمت تمایلات
انحرافی یا خشونت جنسی و سوء استقاده ناشی شود .
در ایران نبودآزادی های سیاسی و آزادی اندیشه و بیان قلم به ویژه در میان اقشار کارگری
و روشنفکران که نیاز به بیان دردهای خود دارند آنها را به انواع انحراف ها از جمله نا آرامی ها
و هرج و مرج های کور می کشاند .
انحراف هایی که منشاء اقتصادی صرف دارند و عمدتا به فقر و بیکاری و تبعیض و محرومیت
مربوط می شوند .بطور کلی تمام بحث ما این است که در ایران انحراف هابا منشاء مستقیم
اقتصادی عمده ترین انحراف ها هستند . در ایران ۷۰ تا ۸۰ در صد از انحراف هایی چون گسترش اعتیاد ، سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر را از طریق عوامل اقتصادی ایران می توان توضیح داد.
عواملی چون فقر و بیکاری و واکنش به تبعیض و احساس حقارت و کمبود های اجتماعی در ایران
بیشترین مهم را در بروز پدیده های انحرافی مانند اعتیاد ، تن فروشی ، و فساد اداری و مالی هستند .
نکته اصلی در این مقاله شناخت انحراف های اجتماعی و نابسامانی ها در نظام و ساختارهای آن
که همانا ریشه ای ترین هستند . در این میان سخن من این است که فقر یکی از ریشه ای ترین
عوامل اصلی انحراف هاست که از ساحتار اجتماعی و سیاسی ناشی می شود.
به هر تقدیر فقر و محرومیت نقش جدی در انواع انحراف ها از قبیل ، استفاده جوانان از مواد مخدر و تن فروشی زنان و قاچاق انسان و دزدی و قاپ زنی و قتل و آدم ربایی را دارند .

 محمد مبارکشاهی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)