«رها شویم از این ستم با تلاش»

رود زمان ظلمت و ظلم هم
می گذرد دورهء افسوس و غم
گر چه دور شکنجه هست و اعدام
رها شود از این دونان ملک جم
شکنجه گر؛ زمان او بگذرد
دوره اسرار مگو بگذرد
هم برسد آزادی و عدالت
دورِ ددانِ کینه جو بگذرد
رها شویم از این ستم با تلاش
مملکت غنی و غم معاش؟
می گذرد دورهء این جانیان
دموکراسی رسد ز ره زود کاش

شاهین میر محمد حسینی