«به خامنه ای»
ناموس و مال و جان خلایق فروختی
ایران به شعله های کینه سوختی
ای مستبدِ فاسدِ خودرایِ سفله هان
لب ها ز گفتن حق جمله دوختی

شاهین میر محمد حسینی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)