حقوق کارگران در ایران

ما در پی پوشش خبرهای اعتراضات به ویژه از دی‌ماه ۱۳۹۶ به این سو، آن هم به شکل روزانه، برآن شدیم که خبرهای کارگری را به صورت جمع‌بندی شده در قالب این خبرنامه عرضه کنیم. … ادامه خواندن حقوق کارگران در ایران