دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱۶)

عشق افلاطونی و نمونه ای از آن در مثنوی گلشن راز (بخش هفتم) مقام خراباتیان