لنین و دگردیسی قطعی کمونیسم مارکس*

نقد پوپولیسمِ نارودنیکی از موضع سرمایه‌داری دولتی