نگاه دقیق‌تر به آنچه در اوکراین می‌گذرد – بخش دوم: پوتین

آشکار است که رخداد های سیاسی در درجه نخست محصول پروسه های اقتصادی و اجتماعی هستند، اما افراد و رهبران هم بدونه شک مهر و اثر شان را بر تحولات مینهند و این امر در نظامهای اقتدارگرا بیشتر صادق است