خوانش مجازات اعدام و بخشش در کلیات سعدی بخش یکم: خاستگاه خانوادگی و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی

در سلسله تحقیقات اجتماعی در میان جامعۀ مهاجران ایرانی به دانشجویی برخوردم که بعد از پایان مصاحبه از او پرسیدم بهترین کتابی که خوانده است چیست؟ او گلستان سعدی را نام برد. تعجبم را برانگیخت و پرسیدم چرا؟ در پاسخ گفت تو که کارهای جامعه شناسی می کنی یک سَری به حکایات سعدی بزن. خواهی فهمید که سعدی قبل از اینکه استاد سخن و ادیب باشد یک جامعه شناس برجسته است.