آچمز مردمان ایران و جهان، و راه های خروج از آچمز؟! در حال ویرایش و تکمیل

برخی کلیدوازگان: جنگ اباطیل، صلح حقیان، بیمارهی های روانی، خودآزاری، دیگرآزایری، مردم آزاری، توحش، پلشتی، بی نزاکتی، فحاشی، هرزگی، لات، الواط، پدوفیلی، ناسیونالیزم، سوسیالیزم، لیبرالیزم، کاپیتالیزم،رسرمایه داری، سرمایه سالاری، دنیاپرستی، پول پرستی، زر و زور … ادامه خواندن آچمز مردمان ایران و جهان، و راه های خروج از آچمز؟! در حال ویرایش و تکمیل