توهم مستکبرین، سوءتفاهمی حاکمان ج.ا دچار شده اند گویا درباره پیشنهادهانامه ها؟!، قذافی و صدام تا آخرین روزهایشان فکر می کردند بالاخره پیروز می شوند، شرقی و غربیان با ایران چکار می خواهند بکنند؟، در حال تکمیل

توهم مستکبرین، سوءتفاهمی حاکمان ج.ا دچار شده اند گویا درباره پیشنهادهانامه ها؟!، قذافی و صدام تا آخرین روزهایشان فکر می کردند بالاخره پیروز می شوند، شرقی و غربیان با ایران چکار می خواهند بکنند؟، در … ادامه خواندن توهم مستکبرین، سوءتفاهمی حاکمان ج.ا دچار شده اند گویا درباره پیشنهادهانامه ها؟!، قذافی و صدام تا آخرین روزهایشان فکر می کردند بالاخره پیروز می شوند، شرقی و غربیان با ایران چکار می خواهند بکنند؟، در حال تکمیل