در حال تکمیل روشنگری درباره داغونی جات ایران و جهان، دیکتاتوری و غیر دیکتاتوری جات، جمهوری سکولار دموکراسی، مصالحه ملی، عفو ملی، انتخاب اصلی بین تدوام تراژدی و یا تغییر راه به سوی صلح

بر حسب علایق و رنج در خود و دیگران و پس از چند دهه مطالعات متوجه شده ام تقریبا یک چرخه باطل بدیهیات اولیه حقوق بشری مردم در حال گرفتن و باز ستادن توسط حکومت … ادامه خواندن در حال تکمیل روشنگری درباره داغونی جات ایران و جهان، دیکتاتوری و غیر دیکتاتوری جات، جمهوری سکولار دموکراسی، مصالحه ملی، عفو ملی، انتخاب اصلی بین تدوام تراژدی و یا تغییر راه به سوی صلح