از اجنبی تحریم چی تا داغون های ج.ا، گویا شما و امثال شما نافتان را با تیغ لجاجت بریده اند، زنده مانی در میان وحوش ضد بشری…

لجاجت خصلت دیکتاتورها است، این لجاجت تقریبا اکثر سیاسی کاران در مشهود است، لجاجتی که در این ۴۴ سال حکومت دیکتاتوری آخوندیست های پان اسلامی عربی (موسوم به اسلام گرا؟!) که نمادش امثال خمینی و … ادامه خواندن از اجنبی تحریم چی تا داغون های ج.ا، گویا شما و امثال شما نافتان را با تیغ لجاجت بریده اند، زنده مانی در میان وحوش ضد بشری…