زنان در گام همزمانی، یک کار بایست بکند برای تکمیل پیروزی، تک دوستی (تک همسری و…)، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری

در مطلب قبلی اشاراتی کردم به سیر تاریخی نبرد دو نیروی ضد بشری سرمایه داری کهنه یعنی دین سالاری (خداشاهی و شاهِ خدایی) و سرمایه داری جدید یعنی غیر دین سالاری (کاپیتالیسم و…)، اینکه این … ادامه خواندن زنان در گام همزمانی، یک کار بایست بکند برای تکمیل پیروزی، تک دوستی (تک همسری و…)، زنده مانی بشریت در میان وحوش ضد بشری