بدفهمی یا سوءتفاهم درباره قضایای اجتماعی تا اقتصادی ( مانند ازدواج موقت، قیمت ارز، رمزارز…!)

خلاصه وار: منظور طرح و مقایسه ازدواج های مردمی (غیر رسمی خارج قوانین ظالمانه حکومت آخوندیستی و…) با ازدواج موقت آخوندیستی، این بود اگر شیعیان آخوندیستی این حق(؟!) مخصوص مردهای شیعه مسلمان می دانند که … ادامه خواندن بدفهمی یا سوءتفاهم درباره قضایای اجتماعی تا اقتصادی ( مانند ازدواج موقت، قیمت ارز، رمزارز…!)