آیا منتقدان از ترس اتهام مسئولیت اجرای پیشنهادهایشان، حاضر به ارائه پیشنهاد راه حل نمی شوند؟

در مطلبی تحت عنوان تاوان اشتباه منتقد، متذکر شده امثالهم اگر پیشنهادی می دهیم، از نوع انتقادی و پیشنهادی است، حداکثر تاوان اشتباه منتقد در نقدهایش از جمله پیشنهاد ارائه راه حل، انتقاد از او … ادامه خواندن آیا منتقدان از ترس اتهام مسئولیت اجرای پیشنهادهایشان، حاضر به ارائه پیشنهاد راه حل نمی شوند؟