توضیحاتی درباره مطلب برآوردهای تخمینی باورمندان و ناباوران آیینی در ایران امروز

درباره مطلب برآرود تخمینی باورمندان و ناباوران آیینی… دلایلی بسیاری است که به این نتیجه رسیدم که چنین مطلبی منتشر کنم، اما نکته اصلی که در همان مطلب تاکیید کردم با توجه به شرایط هیچ … ادامه خواندن توضیحاتی درباره مطلب برآوردهای تخمینی باورمندان و ناباوران آیینی در ایران امروز