آیا مافیای ضد اقتصاد ملی ایران نخبگان اقتصاددان را تحت نفوذ قرار گرفته؟!

سایت اقتصادآنلاین، از سایت های مطرح و تا حدودی مرجع نسبتا معتبر در نزد اهل مطالعات اقتصادی است (که ترجیح می دهم نام آن سایت های زنجیره ای نگویم)، اما متاسفانه اخیرا تعدادی سایت های … ادامه خواندن آیا مافیای ضد اقتصاد ملی ایران نخبگان اقتصاددان را تحت نفوذ قرار گرفته؟!